Skydd för grundvatten mot föroreningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (grundvattendirektivet)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet omfattar

Grundvattens kemiska status

Grundvatten anses ha en god kemisk status

Förekomsten av förorenande ämnen i grundvatten

Hindra och begränsa utsläpp av föroreningar

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 16 januari 2007. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 16 januari 2009.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (EUT L 372, 27.12.2006, s. 19–31).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/118/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 01.03.2017