Miljöansvar och principen att förorenaren ska betala

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler som bygger på principen att förorenaren betalar. Det innebär att ett företag som orsakar miljöskada är ansvarigt för det och måste vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga eller avhjälpa skadan samt ta på sig alla kostnader för detta.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet definieras miljöskada som

Definitionen innefattar utsläpp av föroreningar i luften (eftersom detta påverkar mark- eller vattenförhållandena), inlandsytvatten och grundvatten samt varje avsiktligt utsläpp i miljön av genmodifierade organismer enligt definitionen i direktiv 2001/18/EG.

Tillämpningsområde

Det finns två scenarier då ansvarighet uppkommer:

Undantag

Till undantagen hör väpnad konflikt, naturkatastrof, ansvar för sådana miljöskador som täcks av internationella konventioner (t.ex. havsföroreningar) samt kärntekniska risker, som omfattas av Euratomfördraget.

Förebyggande åtgärder och hjälpåtgärder

Företaget måste betala för förebyggande åtgärder och hjälpåtgärder, utom i vissa situationer, t.ex. om skadan orsakades av en tredje part trots lämpliga säkerhetsåtgärder, eller berodde på efterlevnad av en officiell instruktion.

Genomförande

Ändringsförordning (EU) 2019/1010

Direktivet ändrades 2019 genom förordning (EU) 2019/1010 som innebär en samordning och harmonisering av rapporteringsskyldigheterna inom miljölagstiftningen. De nya reglerna, som har varit i kraft sedan den 26 juni 2019 är följande.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 30 april 2004 och måste bli lag i EU-länderna senast den 30 april 2007.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (EUT L 143, 30.4.2004, s. 56).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/35/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet enligt artikel 18.2 i direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (COM(2016) 204 final, 14.4.2016).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Refit-utvärdering av miljöansvarsdirektivet – Följedokument till Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet enligt artikel 18.2 i direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (SWD(2016) 121 final, 14.4.2016).

Senast ändrat 17.06.2020