Nationella utsläppsgränser för vissa luftföroreningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs gränser för de totala nationella utsläppen av fyra föroreningar: svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar och ammoniak.

Dessa kan orsaka

EU:s åtgärder fortsätter att vara nödvändiga eftersom dessa föroreningars gränsöverskridande karaktär består. Gränserna är ett viktigt steg mot mer ambitiösa långsiktiga mål.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

Eftersom luftföroreningar är ett internationellt problem som sprider sig över nationella gränser, anslöt sig EU i juni 2003 till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (se motsvarande sammanfattning).

År 2013 observerade kommissionen att luftkvaliteten i Europa hade förbättrats avsevärt men att den fortfarande inte nådde upp till målnivåerna. Bedömningen, som finns i dess meddelande Ett program för ren luft i Europa, åtföljdes av antagandet av direktiv (EU) 2016/2284 om nationella utsläpp av vissa luftföroreningar.

Detta direktiv upphäver direktiv 2001/81/EG och har som syfte att förlänga de nationella utsläppstakens giltighet till 2020 och införa nya för 2025.

Mer information hittar du här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 22).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/81/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 17.12.2016, s. 1).

Rådets beslut 2003/507/EG av 13 juni 2003 om Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (EUT L 179, 17.7.2003, s. 1).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Ett program för ren luft i Europa (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Senast ändrat 29.08.2019