Allmänhetens tillgång till miljöinformation

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Tillgång på begäran

Aktiv spridning

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 14 februari 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 14 februari 2005.

BAKGRUND

* VIKTIGA BEGREPP

Miljöinformation: all information i skriftlig form, bild- eller ljudform, elektronisk eller annan form om de frågor som anges i artikel 2.1 i direktiv 2003/4/EG.

Offentlig myndighet: i synnerhet statlig eller annan offentlig förvaltning på nationell, regional eller lokal nivå, inbegripet offentliga rådgivande organ och enskilda personer som omfattas av lagstiftningen. EU:s regeringar kan besluta att denna definition inte ska omfatta organ när de handlar i egenskap av dömande eller lagstiftande myndighet.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26–32).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43–48).

Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (EUT L 124, 17.5.2005, s. 1–3).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13–19).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1–14).

Senast ändrat 26.01.2017