Konventionen om skydd för Medelhavet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Konvention om skydd för Medelhavet mot förorening

konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion

Protokoll om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (dumpningprotokollet)

Beslut 77/585/EEG om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan

Protokoll om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (protokollet om förorening från landbaserade källor)

Ändringar i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

Beslut 1999/801/EG om att godta ändringarna i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

Beslut 83/101/EEG om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

Protokoll om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet (protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald)

Beslut 84/132/EEG — Conclusion of the Protocol concerning Mediterranean specially protected areas

Beslut 1999/800/EEG om att ingå protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet samt om att godkänna bilagorna till det nämnda protokollet (Barcelonakonventionen)

Protokoll om samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet (protokollet om förebyggande och nödsituationer)

Beslut 2004/575/EG om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det till Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavet mot förorening hörande protokollet om samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet

Protokoll om integrerad förvaltning av kustområdena kring Medelhavet (protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena)

Beslut 2010/631/EU om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden kring Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion

Protokoll om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (offshore-protokollet)

Beslut 2013/5/EU om Europeiska unionens anslutning till protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN, BESLUTEN OCH PROTOKOLLEN?

VIKTIGA PUNKTER

Barcelonakonventionen

Målen med konventionen är

Konventionens avtalsslutande parter förbinder sig att

Konventionen ändrades 1995. De viktigaste ändringarna berörde följande:

Konventionen har sju bifogade protokoll:

Dumpningprotokollet

Protokollet om förebyggande och nödsituationer

Protokollet om förorening från landbaserade källor

Protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald

Offshore-protokollet

Protokollet om farligt avfall

Protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena

EU är part i alla ovannämnda protokoll utom protokollet om farligt avfall.

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

God miljöstatus: definieras i EU:s ramdirektiv om en marin strategi (direktiv 2008/56/EG – se sammanfattning) som det miljötillstånd för marina vatten där dessa utgör ekologiskt variationsrika och dynamiska oceaner och hav som är rena, friska och produktiva utifrån sina inneboende förutsättningar och användningen av den marina miljön befinner sig på en nivå som är hållbar och därigenom tryggar möjligheten till användning och verksamhet för nuvarande och framtida generationer.
Integrerad förvaltning av kustområden:en dynamisk process för hållbar förvaltning och hållbart utnyttjande av kustområden, som tar hänsyn till kustekosystemens och kustlandskapens sårbarhet, mångfalden vad gäller verksamheter och användningsområden, samspelet mellan dessa, vissa verksamheters och användningsområdens maritima inriktning och deras inflytande på både havs- och landområdena.

HUVUDDOKUMENT

Konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening, 1974 (Barcelonakonventionen) (EGT L 240, 19.9.1977, s. 3).

Konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion.

Protokoll om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (EGT L 240, 19.9.1977, s. 12).

Rådets beslut 77/585/EEG av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (EGT L 240, 19.9.1977, s. 1).

Protokoll om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (EGT L 67, 12.3.1983, s. 3).

Ändringar i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (EGT L 322, 14.12.1999, s. 20).

Rådets beslut 1999/801/EG av den 22 oktober 1999 om att godta ändringarna i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (Barcelonakonventionen) (EGT L 322, 14.12.1999, s. 18).

Rådets beslut 83/101/EEG av den 28 februari 1983 om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (EGT L 67, 12.3.1983, s. 1).

Protokoll om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet (EGT L 322, 14.12.1999, s. 3).

Rådets beslut 84/132/EEG av den 1 mars 1984 om the conclusion of the Protocol concerning Mediterranean specially protected areas (EGT L 68, 10.3.1984, s. 36).

Rådets beslut 1999/800/EEG av den 22 oktober 1999 om att ingå protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet samt om att godkänna bilagorna till det nämnda protokollet (Barcelonakonventionen) (EGT L 322, 14.12.1999, s. 1).

Protokoll om samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet (EUT L 261, 6.8.2004, s. 41).

Rådets beslut 2004/575/EG av den 29 april 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det till Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavet mot förorening hörande protokollet om samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet (EUT L 261, 6.8.2004, s. 40).

Protokoll om integrerad förvaltning av kustområdena kring Medelhavet (EUT L 34, 4.2.2009, s. 19).

Rådets beslut 2010/631/EU av den 13 september 2010 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden kring Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (EUT L 279, 23.10.2010, s. 1).

Protokoll om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (EUT L 4, 9.1.2013, s. 15).

Rådets beslut 2013/5/EU av den 17 december 2012 om Europeiska unionens anslutning till protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (EUT L 4, 9.1.2013, s. 13).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande om ikraftträdande av protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (EUT L 187, 6.7.2013, s. 1).

Meddelande om ikraftträdande av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden kring Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (EUT L 242, 20.9.2011, s. 1).

Senast ändrat 30.06.2020