Dricksvatten – väsentliga kvalitetsnormer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/83/EG – kvaliteten på dricksvatten

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 25 december 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 25 december 2000.

ANKNYTANDE UTVECKLING

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Dricksvatten: vatten i sitt ursprungliga tillstånd eller efter behandling som är avsett att drickas eller att användas för matlagning eller andra ändamål i hemmet. Vattnet kan komma från en kran, en tankbil/tankbåt, en flaska eller en behållare.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32–54).

Fortlöpande ändringar av direktiv 98/83/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 20.02.2017