Kvaliteten på bensin och dieselbränslen: svavel och bly

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Bensin

Diesel

Minskade utsläpp av växthusgaser

Rapportering

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det måste bli lag i EU-länderna senast den 1 juli 1999. EU-länderna måste tillämpa reglerna från och med den 1 januari 2000.

BAKGRUND

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg: ett stort antal motorinstallationer i maskiner som används för andra ändamål än att transportera gods eller passagerare, såsom bulldozrar, kompressorer och bak- eller frontlastare.
Rapportering om livscykelutsläppen av växthusgaser: rapportering om utsläppen av koldioxid, metan och dikväveoxid från utvinning, bearbetning och distribution av bränsle.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 58).

Fortlöpande ändringar av direktiv 98/70/EC har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av förnybar energi (omarbetning) (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).

Rådets direktiv (EU) 2015/652 av den 20 april 2015 om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (EUT L 107, 25.4.2015, s. 26).

Kommissionens förordning (EU) nr 1307/2014 av den 8 december 2014 om fastställande av kriterier och geografiska områden för gräsmark med stor biologisk mångfald vid tillämpning av artikel 7b.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och artikel 17.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 351, 9.12.2014, s. 3).

Kommissionens rekommendation 2005/27/EG av den 12 januari 2005 om vad som för tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om bensin och dieselbränslen utgör en lämpligt balanserad geografisk täckning avseende tillgången på dieselbränslen och blyfri bensin med begränsad svavelhalt (EUT L 15, 19.1.2005, s. 26).

Senast ändrat 19.09.2019