Skydd av Europas biologiska mångfald (Natura 2000)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Skydd av platser (Natura 2000-nätverket)

Samrådsförfarande

Mål och åtgärder för bevarande

Bedömning av planer/projekt

Skydd av arter

EU-länderna måste

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 10 juni 1992. EU-länderna ska ha införlivat det i sin nationella lagstiftning senast den 10 juni 1994.

BAKGRUND

Natura 2000-nätverket utgör nästan en femtedel av EU:s landyta och mer än 250 000 km2 havsområde.

Se även:

* VIKTIGA BEGREPP

Särskilt bevarandeområde: ett område av gemenskapsintresse (dvs. EU) som utsetts av EU-länderna där nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas för att säkerställa att en gynnsam bevarandestatus hos de livsmiljöer och/eller populationerna av de arter för vilka området utsetts, bibehålls eller återställs.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/43/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7-25).

Se den konsoliderade versionen.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Tillståndet för naturen i Europeiska unionen – Rapport om tillstånd och trender för naturtyper och arter som omfattas av fågel- och habitatdirektiven under perioden 2007–2012 i enlighet med kraven i artikel 17 i habitatdirektivet och artikel 12 i fågeldirektivet (COM(2015) 219 final, 20.5.2015).

Senast ändrat 21.02.2017