Djurparkernas roll i att bevara den biologiska mångfalden

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 1999/22/EG om hållande av vilda djur i djurparker

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Villkor

Genom direktivet åläggs EU-länderna att vidta åtgärder gällande beviljande av tillstånd och att genomföra regelbundna inspektioner på djurparker för att kontrollera att villkoren för dess beviljande är uppfyllda.

För att erhålla tillstånd för verksamhet måste djurparkerna göra följande:

Tillstånd och tillsyn

God praxis

År 2015 offentliggjorde Europeiska kommissionen EU zoos directive good practices document (dokumentet om god praxis för djurparksdirektivet). Detta är utformat för att hjälpa EU-länderna att förbättra efterlevnaden av kraven i direktivet genom att utbyta erfarenheter och god praxis.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 9 april 1999. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 9 april 2002.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i djurparker (EGT L 94, 9.4.1999, s. 24–26)

Senast ändrat 06.06.2016