Bernkonventionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö

Beslut 82/72/EEG om ingående av konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

DAG FÖR IKRAFTTRÄDANDE

Bernkonventionen trädde i kraft den 6 juni 1982.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA DOKUMENT

Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (EGT L 38, 10.2.1982, s. 3).

Rådets beslut 82/72/EEG av den 3 december 1981 om ingående av konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (EGT L 38, 10.2.1982, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut 98/746/EG av den 21 december 1998 om godkännande på gemenskapens vägnar av den ändring av bilagorna II och III till Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö som fastställdes vid det sjuttonde mötet i den ständiga kommittén för konventionen (EGT L 358, 31.12.1998, s. 114).

Senast ändrat 15.05.2020