Övervakningsmekanism för utsläpp av växthusgaser

Europeiska unionen har inrättat en ny mekanism för övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser för att man mer exakt och regelbundet ska kunna utvärdera de framsteg som gjorts när det gäller minskningar av utsläpp. Syftet är att fullgöra gemenskapens åtaganden enligt Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och Kyotoprotokollet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet.

SAMMANFATTNING

Genom beslutet inrättas en mekanism som har följande syften:

Nationella inventeringar och gemenskapsinventeringar

Gemenskapens medlemsstater ska etablera nationella intventeringssystem som möjliggör för dem att uppskatta utsläppen och absorptionen av växthusgaser på deras territorium.

Medlemsstaterna ska varje år meddela kommissionen (senast den 15 januari varje år) om andra uppgifter som för utsläpp av växthusgaser. Kommissionen ska i sin tur ta fram en inventering och en rapport om växthusgaser i gemenskapen. Den ska innan den 28 februari sända rapporten till medlemsstaterna och innan den 15 april till UNFCCC. Dessa rapporter gör det möjligt att utvärdera framstegen enligt UNFCCC och Kyotoprotokollet.

Nationella program och gemenskapsprogram

Medlemsländerna och gemenskapen ska utarbeta, offentliggöra och genomföra nationella program respektive ett gemenskapsprogram för att, å ena sidan, begränsa eller minska antropogena utsläpp från källor och, å andra sidan, öka upptaget i sänkor av växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet.

Nationella register och gemenskapsregister

Gemenskapen och medlemsländerna ska upprätta register för att kunna redovisa utfärdande, innehav, överföring, annullering och återlösen av rättigheter. Dessa register ska vara anpassade till de register som ingår i gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.

Utvärdering av gjorda framsteg

Kommissionen ska årligen utvärdera de framsteg som gjorts inom hela gemenskapen i syfte att verifiera huruvida de är tillräckliga för fullgörande av de internationella åtagandena enligt UNFCCC och Kyotoprotokollet.

Varje år ska kommissionen överlämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om utvärderingen av de framsteg som gjorts. Rapporten ska innehålla uppgifter om utsläpps- och upptagsprognoser samt om strategier och genomförda åtgärder inom detta område.

Tilldelade mängder

Den 31 december 2006 informerade medlemsländerna och gemenskapen UNFCCC-sekretariatet om de utsläppsnivåer som tilldelats dem enligt Kyotoprotokollet och beslut 2002/358/EG om godkännande av Kyotoprotokollet och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (beslut 2010/778/EU).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 280/2004/EG

10.3.2004

-

EUT L 49, 19.2.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, av den 7 oktober 2011 med titeln "Framsteg mot kyotomålen (i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet)" [KOM (2011) 624 slutlig – Ej offentliggjort i EUT.].

Senast ändrat den 31.10.2011