System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom EU

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet upprättas EU:s utsläppshandelssystem*. Systemet utgör hörnstenen i EU:s politik för att komma till rätta med klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt. Det bygger på principen om utsläppstak och handel med utsläppsrätter*.

EU-länderna har ändrat den ursprungliga lagstiftningen flera gånger i takt med att systemet har utvecklats. De senaste ändringarna gjordes i mars 2018.

VIKTIGA PUNKTER

Utsläppshandelssystemets nuvarande (och tredje) fas pågår under perioden 2013–2020.

Systemet gäller för

Sedan den 1 januari 2005 måste alla verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen överlämna tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp av växthusgaser.

Det totala antalet utsläppsrätter som utfärdas i EU minskas årligen: med 1,74 % mellan 2013 och 2020 och med 2,2 % från och med 2021.

Luftfartyg som flyger till flygplatser i EU, Island och Norge från andra håll i världen undantas från EU:s utsläppshandelssystem till och med den 31 december 2023.

Utsläppsrätter

Med början 2021 måste 57 % av utsläppsrätterna auktioneras ut. Minst hälften av EU-ländernas intäkter måste användas för klimatrelaterade ändamål.

Följande två nya mekanismer för finansiering av koldioxidsnåla lösningar kommer att inrättas:

EU-länderna

EU-länderna uppfyller dessa punkter med hjälp av regler som har harmoniserats på EU-nivå.

Europeiska kommissionen

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 25 oktober 2003 och måste bli lag i EU-länderna senast den 31 december 2003.

BAKGRUND

I december 1997 antogs Kyotoprotokollet om klimatförändringar. EU åtog sig då att mellan 2008 och 2012 minska sina utsläpp av växthusgaser med 8 % jämfört med 1990 års nivåer.

Under den andra Kyotoperioden (2013–2020) ökade detta åtagande till 20 % av 1990 års nivåer senast 2020.

Under den fjärde fasen av EU:s utsläppshandelssystem (2021–2030) strävar EU efter att minska sina växthusgasutsläpp med minst 40 % fram till 2030 i enlighet med 2015 års Parisavtal om klimatförändringar. För att nå dessa mål inrättade EU ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Varje utsläppsrätt motsvarar utsläpp av ett ton koldioxid eller koldioxidekvivalenter under en viss period.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

EU:s utsläppshandelssystem: det första – och fortfarande det överlägset största – internationella systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Det omfattar luftfartsaktiviteter samt över 11 000 kraftverk och produktionsanläggningar i de 28 EU-länderna, Island, Norge och Liechtenstein.
Principen om utsläppstak och handel med utsläppsrätter: EU:s utsläppshandelssystem fungerar enligt denna princip. Ett ”tak” sätts på den totala mängd av vissa växthusgaser som fabriker, kraftverk och andra anläggningar i systemet får släppa ut. Taket sänks över tiden så att de totala utsläppen minskar. Systemet möjliggör handel med utsläppsrätter så att de totala utsläppen från anläggningar och luftfartygsoperatörer håller sig under taket och de minst kostnadskrävande åtgärderna kan vidtas för att minska utsläppen.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2003/87/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/853 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1257/2013 och Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG och 2009/31/EG och rådets direktiv 86/278/EEG och 87/217/EEG, vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG (EUT L 150, 14.6.2018, s. 155).

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/1814 av den 6 oktober 2015 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG (EUT L 264, 9.10.2015, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 03.10.2018