Strategisk plan för energiteknik (SET-planen)

Kommissionen lägger fram en strategisk plan för att påskynda utveckling och spridning av kostnadseffektiv teknik med låga koldioxidutsläpp. Planen innehåller åtgärder för planering, genomförande, resurser och internationellt samarbete när det gäller energiteknik.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 22 november 2007 - En Europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan) - "Mot en framtid med låga koldioxidutsläpp" [KOM(2007) 723 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

För att de europeiska målen för 2020 och 2050 ska kunna uppnås när det gäller kampen mot klimatförändringarna, en trygg energiförsörjning och europeiska företags konkurrenskraft krävs energiteknik.

Det finns emellertid vissa saker som bromsar utvecklingen och spridningen av sådan teknik, t.ex. de ständiga underinvesteringar som sektorn dras med sedan 1980-talet, de betydande förseningarna av saluföringen av nya produkter, de merkostnader som ofta blir följden utan att energieffektiviteten förbättras, juridiska och administrativa hinder samt samhällets mottagande av tekniken.

EU:s medlemsländer måste dessutom, inför konkurrensen från vissa industriländer och tillväxtekonomier, anta ett gemensamt tillvägagångssätt som är effektivt när det gäller energiteknik. Tidsaspekten är för övrigt avgörande vid antagandet av detta tillvägagångssätt för att de europeiska målen ska kunna uppnås.

Syftet med den strategiska planen för energiteknik (SET-planen) som kommissionen lagt fram är att göra det möjligt att uppnå de europeiska målen och anta de utmaningar som sektorn står inför:

För genomförandet av denna SET-plan krävs en gemensam insats och åtgärder både av den privata sektorn, medlemsländerna och EU, samt åtgärder på global nivå.

Med SET-planen föreslås först och främst en ny styrmetod när det gäller energiteknik, grundad på en gemensam strategisk planering.

Under 2008 har kommissionen inrättat en pilotgrupp bestående av företrädare för medlemsländerna. Med denna grupp kommer sammanhållningen att kunna stärkas genom att gemensamma åtgärder utformas, resurser ställs till förfogande och framstegen utvärderas. Ett EU-toppmöte om energiteknik är dessutom planerat till 2009. Kommissionen kommer för övrigt att upprätta ett europeiskt informationssystem med beskrivningar av teknik och kapacitet.

Genom SET-planen ska även de åtgärder man kommit överens om gemensamt genomföras effektivare, så att möjligheterna med det europeiska forskningsområdet och den inre marknaden utnyttjas fullt ut.

Kommissionen kommer således att gradvis ta nya europeiska industriella initiativ - på områdena vindenergi, solenergi, bioenergi, avskiljning, transport och lagring av koldioxid, elnät och kärnklyvning - som kommer att utformas som offentlig-privata partnerskap eller gemensamma program mellan medlemsländer. Kommissionen vill dessutom inrätta en europeisk forskningsallians på energiområdet i syfte att förbättra samordningen av de insatser som görs av forskningscentrum och universitet när det gäller programplanering. Vidare så kommer ett framåtblickande tillvägagångssätt att antas för att förbereda den kommande utvecklingen av transeuropeiska energinät och energisystem.

Ökade resurser, både ekonomiska och mänskliga, är ett annat betydande inslag i SET-planen. Investeringarna till förmån för forskning och innovation måste öka på gemenskapsnivå med hjälp av ramprogrammet för forskning, programmet "Intelligent energi - Europa" och Europeiska investeringsbanken, samt inom medlemsländerna, för att den totala insatsen i EU ska kunna fördubblas på tre år. Ett meddelande från kommissionen kommer under 2008 att ägnas åt finansieringen av teknik med låga koldioxidutsläpp. Dessutom kommer utbildningen av forskare på energiområdet att stimuleras och nya utbildningsmöjligheter att skapas i syfte att öka ingenjörernas och forskarnas antal och kvalitet.

Med SET-planen ska slutligen en förbättrad metod för internationellt samarbete införas i syfte att på global nivå främja utveckling, saluföring, spridning av och tillgång till teknik med låga koldioxidutsläpp. På detta område bör EU i högre grad tala med en röst. Samarbetet med utvecklade länder kommer att handla om forskning av allmänt intresse och om spetsforskning på lång sikt. När det gäller utvecklingsländer och tillväxtekonomier bör samarbetet göra det möjligt för dem att säkerställa en hållbar utveckling samtidigt som möjligheter skapas för europeiska företag. Samarbetet kan t.ex. avse sammanlänkandet av forskningscentrum i nätverk, demonstrationsprojekt i stor skala och en ökad tillämpning av mekanismerna i Kyotoprotokollet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 10 januari 2007 - Mot en strategisk EU-plan för energiteknik [KOM(2006) 847 slutlig (es de en fr) - ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 13.12.2007