Fördraget om energigemenskapen

Genom fördraget om energigemenskapen skapas en inre marknad för el och naturgas som omfattar Europeiska unionens 28 medlemsstater samt sex europeiska stater och territorier på Balkan.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/500/EG av den 29 maj 2006 om Europeiska gemenskapens ingående av fördraget om energigemenskapen

SAMMANFATTNING

Genom fördraget om energigemenskapen skapas en integrerad energimarknad för el och naturgas mellan EU och de kontraktsslutande parterna.

Medlemmarna i energigemenskapen är EU, Albanien, Bulgarien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 (hädanefter Kosovo). Därutöver kan en eller flera av EU:s medlemsstater delta i energigemenskapen på begäran av ministerrådet. Tredjeländer kan godkännas som observatörer.

Fördraget är tillämpligt på ländernas territorier och på Kosovo.

Fördraget trädde i kraft den 1 juli 2006. Det slöts för en tioårsperiod. Det förlängdes för en ny tioårsperiod efter ett enhälligt beslut i ministerrådet daterat den 24 oktober 2013.

Energigemenskapens uppdrag

Energigemenskapen syftar till att

Energigemenskapens verksamhet

En stor del av energigemenskapens verksamhet avser genomförandet av en del av gemenskapslagstiftningen i samtliga fördragsslutande parter i fråga om energi, miljö, konkurrens och förnybar energi samt efterlevnaden av vissa allmänna europeiska normer för de tekniska systemen, exempelvis transporter eller gränsöverskridande trafikförbindelser.

Genom fördraget inrättas dessutom en mekanism för driften av de regionala energimarknaderna. Mekanismen omfattar de fördragsslutande parterna och berörda EU-medlemsstater. Inom mekanismen föreskrivs ett antal ramåtgärder för långdistanstransport av nätenergi, försörjningstryggheten, energileveranserna till alla medborgare, harmonisering, främjande av förnybara energikällor och energieffektivitet på en fördragsslutande parts territorium.

Genom fördraget inrättas dessutom en gemensam marknad för nätenergi utan inre gränser mellan parterna, på vilken det ska vara förbjudet för parterna att mellan sig tillämpa tullar och kvantitativa restriktioner på import och export av nätenergi eller andra åtgärder med likvärdig effekt. Undantag medges emellertid om hot föreligger mot den allmänna ordningen eller allmänna säkerheten, skyddet av människors, djurs och växters liv och hälsa, eller skyddet av industriell och kommersiell äganderätt. Genom fördraget organiseras även förbindelserna med tredjeländer och ömsesidigt bistånd i fall av störning.

Kommission ska vara samordnare för de tre verksamheterna.

Institutioner och beslut

Ministerrådet, som är sammansatt av en företrädare för varje fördragsslutande part, beslutar om de allmänna politiska riktlinjerna och om genomförandet av fördragets syften samt antar procedurbeslut såsom överföring av uppdrag, befogenheter eller skyldigheter. Ordförandeskapet ska innehas i tur och ordning av de fördragsslutande parterna under sex månader i taget och ska bistås av en företrädare för EU samt en företrädare från nästkommande innehavare av ordförandeskapet. Ministerrådet ska lämna in en årlig rapport om energigemenskapens verksamhet till Europaparlamentet och till de fördragsslutande parternas parlament.

Den permanenta högnivågruppen ska förbereda ministerrådets arbete. Den permanenta högnivågruppen ska utgöras av en företrädare för varje fördragsslutande part.

Tillsynsnämnden ska bistå övriga institutioner och utfärda rekommendationer i samband med gränsöverskridande tvister. Tillsynsnämnden ska utgöras av en företrädare för energitillsynsmyndigheten från varje fördragsslutande part, EU företrädd av Europeiska kommissionen, bistådd av en tillsynsmyndighet från varje deltagare, samt en företrädare för Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG).

Dessutom ska två forum, sammansatta av företrädare för alla berörda grupper bistå energigemenskapen med rådgivning.

Det permanenta sekretariatet i Wien ska bl.a. bistå energigemenskapens övriga institutioner med administrativt stöd och se över om parterna fullgör sina skyldigheter på ett riktigt sätt.

Energigemenskapen ska fatta beslut (tvingande) och rekommendationer (icke tvingande). Dessa åtgärder vidtas antingen på förslag av kommissionen (tillämpning av gemenskapslagstiftningen) eller på förslag av en fördragsslutande part (övriga verksamheter) och antas antingen genom majoritetsbeslut (tillämpning av gemenskapslagstiftningen), genom tvåtredjedelsmajoritet (mekanismen för driften av nätenergimarknaderna) eller genom enhällighet (den gemensamma energimarknaden).

Om en part på ett allvarligt och bestående sätt underlåter att fullgöra sina skyldigheter, får ministerrådet genom beslut som kräver enhällighet tillfälligt återkalla vissa rättigheter som följer av tillämpningen av fördraget.

Vidare information finns på referenswebbplatsen nedan:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/500/EG

29.5.2006

-

EUT L 198, 20.7.2006

Senast ändrat den 22.09.2014