Grönbok: En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning

Kommissionen vill med denna grönbok lägga fram konkreta förslag för en europeisk energipolitik som kommer att göra det möjligt för Europa att klara av de många utmaningarna vad gäller försörjningen och effekterna på tillväxten och miljön. För att få en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning måste Europeiska unionen (EU) handla snabbt och effektivt inom sex prioriterade områden. Den inre energimarknaden, energieffektivitet och forskning och utrikespolitik måste alla bidra till att göra Europa starkt.

RÄTTSAKT

Kommissionens grönbok av den 8 mars 2006, "En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning" [KOM (2006) 105 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Grönboken om energi är ett viktigt steg i utvecklingen av EU:s energipolitik. För att nå sina ekonomiska och sociala mål och sina miljömål måste Europa klara av stora utmaningar på energiområdet, bl.a. ett ökat importberoende, instabila råoljepriser, klimatförändringar, ökad efterfrågan och hinder på den inre energimarknaden. EU utgör världens näst största energimarknad och kan i denna egenskap dra fördel av sin världsledande ställning inom områdena efterfrågestyrning och främjande av förnybara energikällor.

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att göra vad de kan för att bidra till en europeisk energipolitik som bygger på följande tre huvudprinciper:

Grönboken innehåller sex prioriterade åtgärdsområden inom vilka kommissionen föreslår konkreta åtgärder för att genomföra en europeisk energipolitik. Åtgärder inom dessa sex områden, som sträcker sig från förverkligandet av den inre marknaden till en gemensam utrikespolitik avseende energin, ska göra det möjligt för Europa att få en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energi för de kommande årtiondena.

Energi för tillväxt och sysselsättning: att förverkliga den inre energimarknaden

Den första utmaningen för Europa handlar om att förverkliga de inre gas- och elmarknaderna. Många nationella marknader präglas fortfarande av protektionism och domineras av ett fåtal företag. Detta håller priserna uppe och bevarar infrastrukturer med låg konkurrenskraft, vilket går ut över konsumenterna.

En öppning av marknaderna innebär att företagen får lika konkurrensvillkor på europeisk nivå vilket leder till att Europa får tryggare och mer konkurrenskraftig energi. Från och med juli 2007 får konsumenterna laglig rätt att välja vilken europeisk gas - och el leverantör de vill ha. För att förverkliga denna inre energimarknad finns det saker kvar att göra, främst inom följande områden:

Försörjningstrygghet: solidaritet mellan medlemsstaterna

På grund av det höga importberoendet och variationer i efterfrågan behövs det åtgärder för att säkerställa en konstant energiförsörjning. För att undvika kriser i energiförsörjningen bör EU utveckla effektiva mekanismer för energireserver och för solidaritet.

Att öppna upp marknaderna är ett sätt att säkerställa försörjningstryggheten genom att företagen stimuleras till att investera i en stabil och konkurrenskraftig miljö. Kommissionen föreslår även inrättandet av ett europeiskt energiförsörjningsobservatorium som har till uppgift att övervaka energimarknaden och uppmärksamma var det kan uppstå en bristsituation. Vid försörjningskriser som är kopplade till skador på ett lands infrastruktur skulle en mekanism för snabba solidaritetsåtgärder inrättas.

Dessutom måste EU se till att unionen har tillräckliga energireserver för att hantera eventuella försörjningsavbrott. Kommissionen föreslår därför en översyn av den existerande lagstiftningen med avseende på försörjningstryggheten, särskilt vad gäller EU:s lager av olja () och gas.

Mot en mer hållbar, effektiv och diversifierad energimix

Varje medlemsstat är fri att välja sin egen energimix utifrån de tillgängliga energikällorna. Dessa val är viktiga för Europas tryggade energiförsörjning och de kan samordnas på europeisk nivå genom en strategisk analys av EU:s energipolitik.

En sådan analys skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att välja sin energimix utifrån tydliga europeiska ramar som tar hänsyn till de olika försörjningsmöjligheterna och deras inverkan på tryggheten, konkurrenskraften och hållbarheten på energiområdet. Analysen skulle dessutom fungera som utgångspunkt för en öppen och objektiv debatt om kärnkraftens roll i Europa samt för definitionen av strategiska mål om hur EU:s totala energimix bör se ut.

EU i främsta ledet i kampen mot klimatförändringarna

Jordens uppvärmning och de oroande konsekvenserna av denna är en direkt följd av den ökade energiförbrukningen i världen och utsläppen av växthusgaser. I grönboken föreslås att EU ska vara ledande i kampen mot klimatförändringar och när det gäller teknik för att säkerställa att framtidens energi blir renare och mer hållbar.

För att fortsätta att vara ett föredöme på världsnivå måste EU:s första steg vara att förbättra energieffektiviteten. Målet är att bryta kopplingen mellan den ekonomiska tillväxten och energiförbrukningen så att förbrukningen minskar samtidigt som konkurrenskraften ökar. Grönboken från 2005 om energieffektivitet (es de en fr)har visat att det är möjligt att uppnå energibesparingar på 20 % fram till 2020. Detta mål är en central del i handlingsplanen för energieffektivitet som kommissionen ska lägga fram och som i stor utsträckning riktar sig till medlemsstaterna för att de ska mobilisera all politisk kraft i kampen mot den överdrivna energiförbrukningen.

Kommissionen betonar också att de förnybara energikällorna spelar en viktig roll och EU står för hälften av världsmarknaden i denna sektor. För att skapa en stabil miljö för utvecklingen av förnybara energikällor har kommissionen åtagit sig att lägga fram en vägledande plan för förnybar energi. Denna vägledande plan omfattar en översyn av EU:s allmänna och särskilda mål för 2020 och upprättandet av en förteckning över åtgärder för att främja utvecklingen av rena och förnybara energikällor. Planen kommer också att omfatta initiativ inom biomassaområdet (es de en fr)och stöd för el som framställs från förnybara energikällor (es de en fr).

Avskiljning av koldioxid och renare förbränningsteknik för kol bör främjas för att göra det möjligt för de länder som så önskar att ha kvar kolet i sin energimix.

Forskning och innovation i den europeiska energipolitikens tjänst

En trygg, konkurrenskraftig och hållbar energi i Europa är i hög grad beroende av att nya energitekniker utvecklas och införs. Forskning om allt från energieffektivitet till förnybar energi utgör en stor del av EU:s ansträngningar för att klara de kommande årens energiutmaningar.

EU:s sjunde ramprogram för forskning erbjuder en ram som är anpassad för utvecklingen av den nya energiteknik som är nödvändig för att skapa bättre förhållanden för energiproduktion och -förbrukning i Europa. Dessutom ska kommissionen lägga fram en strategisk plan för energiteknik som ska ge en fastare struktur åt forskningsansträngningarna inom energiområdet och underlätta en kommersiell tillämpning av den nya tekniken.

En konsekvent energipolitik gentemot omvärlden

En internationell dialog med EU:s energipartner är nödvändig för att säkerställa tryggheten, konkurrenskraften och hållbarheten för energin i Europa. Energipolitiken gentemot omvärlden måste innebära att EU talar med en stämma för att lösa de kommande årens energiutmaningar.

Men innan EU riktar sig mot omvärlden måste ett gemensamt ställningstagande vad gäller energimixen, ny infrastruktur och energipartnerskap med tredjeland definieras. På grundval av den strategiska analysen av energipolitiken kommer EU att få en bättre dialog med producentländerna och att kunna reagera effektivare vid försörjningskriser. Dessutom kommer energi att bli en allt viktigare del av den internationella dialogen på andra områden som klimatförändringar och hållbar utveckling.

Energi är också en viktig fråga för grannskapspolitiken, både vad gäller produktion och transport av energi till EU. Kommissionen föreslår därför att EU:s och dess grannars marknader ska integreras i en alleuropeisk energigemenskap.

Bakgrund

Denna grönbok utgör en viktig etapp i utvecklingen av en gemensam energipolitik som omfattar alla energipolitikens områden i en gemensam strategi. Grönboken är inledningen till en offentlig samrådsperiod som syftar till att ett antal konkreta åtgärder dras igång inom energiområdet. Vid Europeiska rådets möte under våren 2006 användes rekommendationerna i grönboken som grund för en ny europeisk energipolitik.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 8 februari 2006 "En EU-strategi för biodrivmedel" [KOM(2006) 34 slutlig - inte offentliggjort i EUT].

Meddelande från kommissionen av den 7 december 2005, "Handlingsplan för biomassa" [KOM(2005) 628 (es de en fr)slutlig - EUT C 49, 28.2.2006].

Kommissionens grönbok av den 22 juni 2005 om effektivare energiutnyttjande eller hur man kan göra mer med mindre [KOM(2005) 265 (es de en fr)slutlig - inte offentliggjord i EUT].

Kommissionens grönbok av den 29 november 2000, " Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning" [KOM(2000) 769 slutlig - inte offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 05.07.2006