Reviderade stadgar för Euratoms försörjningsbyrå

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2008/114/EG, Euratoms stadgar för Euratoms försörjningsbyrå

Artikel 52 i fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom)

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I beslutet fastställs stadgar för Euratoms försörjningsbyrå, som upprättades direkt genom Euratomfördraget från 1957. Syftet är att ta hänsyn till att antalet EU-länder har ökat samt att modernisera byråns finansiella bestämmelser och fastställa att byråns huvudkontor ska vara i Luxemburg.

Den rättsliga grunden för Euratoms försörjningsbyrå är artikel 52 i fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), som syftar till att genom en gemensam försörjningspolitik garantera en regelbunden och rättvis försörjning av kärnmaterial till användare i EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Euratoms försörjningsbyrå är det organ i EU som ansvarar för att förvalta utbudet och efterfrågan av

Euratoms försörjningsbyrå har ensamrätt att ”ingå” (dvs. underteckna) avtal om leverans av kärnmaterial, som ovanstående, från länder både inom och utanför EU. Dessutom har den enligt Euratomfördraget optionsrätt att förvärva kärnmaterial.

Euratoms försörjningsbyrå är en juridisk person (dvs. en självständig enhet).

Syfte och uppdrag

Euratoms försörjningsbyrå fyller följande funktioner:

Dessutom har Euratoms försörjningsbyrå till uppgift att

Euratoms försörjningsbyrå får också bygga upp ett eget lager av kärnmaterial. Den står under tillsyn av kommissionen, som har rätt att utfärda direktiv (dvs. instruktioner) för byrån och har vetorätt mot dess beslut.

Rättslig ställning och huvudkontor

Euratoms försörjningsbyrå

Generaldirektör och personal

Byråns generaldirektör ansvarar för att

Generaldirektören och byråns personal är tjänstemän från Europeiska kommissionen och är föremål för säkerhetsprövning.

Ekonomi

Byrån är

Byråns inkomster består i dag uteslutande av ett bidrag från EU.

Byråns budget antas av kommissionen och blir slutlig när EU:s allmänna budget slutligen antas.

Efter Kroatiens anslutning till EU fastställs byråns kapital till 5 856 000 euro, som tecknas av enskilda EU-länder. Luxemburg och Malta deltar inte.

Rådgivande kommitté

Varje EU-land (utom Luxemburg och Malta) väljer mellan en och fyra företrädare till den rådgivande kommittén i enlighet med byråns stadgar. Kommittéledamöterna utses utifrån sina erfarenheter och expertkunskaper inom handel med kärnmaterial eller kärnkraftsproduktion eller kärnkraftsreglering.

Byråns generaldirektor sammankallar kommittén två gånger om året. Den måste höras innan byråns generaldirektör fattar viktiga beslut (i frågor som anges i byråns stadgar).

Kommittén biträder byrån genom att avge yttranden och förse den med analyser och information.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Beslutet gäller sedan mars 2008. I sin reviderade version, som antogs till följd av Kroatiens anslutning, gäller det sedan den 1 juli 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå (EUT L 41, 15.2.2008, s. 15).

Fortlöpande ändringar av beslut 2008/114/EG, Euratom har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen – Avdelning II – Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet – Kapitel 6 – Försörjning – Artikel 52 (EUT C 203, 7.6.2016, s. 24).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Senast ändrat 11.09.2018