Programmet "Intelligent energi - Europa" (2003-2006)

Genom detta beslut införs ett nytt flerårigt program för åtgärder på energiområdet. Programmet återspeglar Europeiska unionens aktuella målsättningar på energiområdet, som är en hållbar utveckling och tryggad energiförsörjning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1230/2003/EG av den 26 juni 2003 om ett flerårigt program för åtgärder på energiområdet: Intelligent energi - Europa (2003-2006) [Europeiska unionens officiella tidning L 176 av den 15.7.2003].

SAMMANFATTNING

De båda områdena energi och transporter bidrar i hög grad till klimatförändringen eftersom de svarar för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Det är därför som energipolitiken har en särskild betydelse för EU:s strategi för hållbar utveckling. EU blir alltmer beroende av energi som importeras från tredje land, vilket medför bland annat ekonomiska, sociala och politiska risker.

EU vill minska detta beroende och förbättra försörjningstryggheten genom att främja andra energikällor och minska efterfrågan på energi. Man betonar därför särskilt en förbättrad energieffektivitet och främjandet av förnybara energikällor.

Programmet utgör en fortsättning på EU:s åtgärder som utarbetats i det tidigare ramprogrammet om energi (1998-2002).

Mål

Syftet med det nya programmet är att erbjuda ekonomiskt stöd till lokala, regionala och nationella initiativ på områdena förnybar energi, energisparande, energiaspekter på transportområdet och internationella åtgärder. Budgeten för 2003-2006 uppgår till 200 miljoner euro.

Programmets delmål är att

-bidra med nödvändiga resurser för att främja effektiv energianvändning, utveckling av förnybara energikällor för att minska energikonsumtionen och koldioxidutsläppen,

-ta fram metoder som kommissionen och medlemsländerna kan använda för att övervaka och utvärdera de åtgärder som medlemsländerna vidtar,

-genom information och utbildning främja effektiva och intelligenta system för energiproduktion och -konsumtion som vilar på solid och hållbar grund.

För att uppnå dessa mål måste programmet leda till en verklig förändring av energianvändningen inom EU från hushållens såväl som från industrins och företagens sida. Man måste också utarbeta bestämmelser för att säkra utvärdering, övervakning och uppföljning.

Handlingsområden

Programmet är uppdelat i följande fyra särskilda områden som delvis motsvarar tidigare program samt säkrar och förstärker fortsatta insatser:

Nyckelåtgärder

Programmet är uppdelat i nyckelåtgärder för varje handlingsområde och finansieringen är avsedd för åtgärder eller projekt för följande insatser:

Finansiering

EU:s stöd får inte överstiga 50 procent av åtgärdens totala kostnad, och den återstående kostnaden kan täckas av allmänna eller privata medel eller av en kombination av dessa. Vissa undantag är dock tänkbara: stödet kan täcka samtliga kostnader för vissa åtgärder, till exempel om de syftar till att utvärdera åtgärdernas effekter eller till att förbättra samordningen mellan initiativ.

Vägledande budgetbelopp ska fastställas för de olika områdena. Budgetfördelningen är flexibel så att den lättare kan anpassas till hur behoven i sektorn utvecklas.

Genomförande

Kommissionen ansvarar med stöd av en kommitté för att genomföra programmet, och den ska fastställa mål och riktlinjer samt ansvara för att välja ut projekt m.m.

Programmets genomförande kräver en betydande personalökning eftersom åtgärderna är bredare än tidigare. Under rådande förhållanden och med tanke på de planerade åtgärdernas karaktär anser kommissionen att ett alternativ för förvaltningen av programmet består i att skapa ett genomförandeorgan, som skulle står under kommissionens tillsyn. Detta organ skulle kunna utföra vissa förvaltnings- och uppföljningsuppgifter för programmet, såsom att utarbeta rekommendationer beträffande genomförandet av programmet eller att leda hela eller delar av vissa faser i genomförandet av enskilda projekt.

Deltagande

Programmet är öppet för alla juridiska, offentliga eller privata personer i EU samt för de anslutande länderna, Efta- och EES-länderna.

Utvärdering

Kommissionen kommer varje år att granska genomförandet av ramprogrammet. Under programmets andra år, och i alla händelser innan kommissionen föreslår en förlängning av programmet, ska oberoende experter göra en extern utvärdering av programmet.

Bakgrund

Genom det fleråriga programmet för åtgärder på energiområdet, "Intelligent energi - Europa", genomförs de stora dragen som skisserats i grönboken om EU:s strategi för en tryggad energiförsörjning. Grönbokens syfte är att öka försörjningstryggheten på energiområdet, bekämpa klimatförändringen och stimulera EU-företagens konkurrenskraft.

Fortsättning av programmet

Programmet " Intelligent energi - Europa " ingår som ett delprogram i ramprogrammet för innovation och konkurrenskraft (2007-2013) utgör en fortsättning av programmet "Intelligent energi - Europa (2003-2006)".

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Beslut nr° 1230/2003/EG

04.08.2003

-

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Programmet " Intelligent energi - Europa " - Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) [EUT L 310, 9.11.2006].

Kommissionens grönbok av den 8 mars 2006, "En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning" [KOM(2006) 105 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

I grönboken tecknas de stora dragen av den nya europeiska energipolitiken, vars syfte är att skapa en trygg, konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning. Den har sin utgångspunkt i det nuvarande programmet "Intelligent energi - Europa" 2003-2006.

Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen "Exekutiva byrån för intelligent energi" för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003.

Byrån har till uppgift att utföra de uppgifter som rör gemenskapsstöd inom ramen för programmet, med undantag för utvärdering av programmet, övervakning av lagstiftningen, strategiska undersökningar och andra åtgärder som uteslutande faller inom ramen för kommissionens kompetensområde.

Den skall bland annat utföra följande uppgifter:

See also

Fler uppgifter om programmet "Intelligent energi - Europa" finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för transport och energi [EN].

Senast ändrat den 15.05.2008