Energistadgefördraget och energistadgeprotokollet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom – Europeiska gemenskapernas ingående av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter

Slutakt från den internationella konferensen och beslut av energistadgekonferensen om ändring av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget – Slutakt Gemensamma förklaringar – Bilaga I: Ändring av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget – Bilaga II: Beslut i samband med antagandet av ändringen av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget

Slutakt från den Europeiska energistadgekonferensen – Bilaga 1: Energistadgefördraget – Bilaga 2: Beslut beträffande energistadgefördraget

VILKET SYFTE HAR BESLUTET OCH FÖRDRAGET?

VIKTIGA PUNKTER

De viktigaste klausulerna i energistadgefördraget gäller skydd av investeringar, handel med energimaterial och energiprodukter, transitering och tvistlösning.

Handel, investeringar och skydd

Fördragets bestämmelser omfattar följande:

Suveränitet över energiresurser

Genom fördraget erkänns ländernas suveräna rättigheter över energiresurser och bekräftas på nytt att dessa måste utövas i enlighet med internationell rätt, utan att det allmänna målet att främja tillgången till energiresurser och deras prospektering och utveckling på kommersiell basis påverkas.

Miljöaspekter

Öppenhet

De fördragsslutande parterna måste utse minst ett informationskontor som önskemål om information om lagar, förordningar, domstolsbeslut och allmänna administrativa beslut som rör energimaterial och energiprodukter kan ställas till.

Tvistlösning

Fördraget innehåller bestämmelser för att lösa tvister mellan deltagande stater på diplomatisk väg och vid ad hoc-skiljedomstolar och – när det gäller investeringar – mellan investerare och värdstaterna. Om en investerartvist inte kan lösas i godo inom tre månader kan investerarna välja att hänskjuta den för lösning

Signatärer, energistadgekonferensen, protokoll och förklaringar

Undantag

Parterna får inte göra några handelsrelaterade investeringar som är oförenliga med 1994 års allmänna tull- och handelsavtal (GATT) genom vilket Världshandelsorganisationen (WTO) inrättades, och ingenting i fördraget undantar WTO-medlemmar från avtalet.

Fördraget hindrar inte någon signatär från att genomföra åtgärder som

Energistadgeprotokollet

Protokollet antogs i enlighet med fördraget. Till dess syften hör att

Internationella energistadgan

En ny internationell energistadga antogs och undertecknades 2015 av över 65 länder och organisationer, bland annat av EU och alla EU-länder. Syftet med denna nya stadga är att engagera så många nya länder som möjligt som är villiga att samarbeta på energiområdet och som erkänner vikten av energitrygghet för länder som producerar, transiterar och konsumerar energi. Den nya stadgan bygger vidare på och moderniserar energistadgan från 1991.

SEDAN NÄR GÄLLER FÖRDRAGET?

Energistadgefördraget trädde i kraft den 16 april 1998. Ändringarna av handelsrelaterade bestämmelser, främst för att ersätta hänvisningarna till GATT med WTO, började gälla den 23 juli 1998.

BAKGRUND

Se även:

HUVUDDOKUMENT

Rådets och Kommissionens beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom av den 23 september 1997 om Europeiska gemenskapernas ingående av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter (EGT L 69, 9.3.1998, s. 1).

Slutakt från den internationella konferensen och beslut av energistadgekonferensen om ändring av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget – Slutakt Gemensamma förklaringar – Bilaga I: Ändring av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget –Bilaga II: Beslut i samband med antagandet av ändringen av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget (EGT L 252, 12.9.1998, s. 23).

Slutakt från den Europeiska energistadgekonferensen – Bilaga 1: Energistadgefördraget – Bilaga 2: Beslut beträffande energistadgefördraget (EGT L 380, 31.12.1994, s. 24).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Energistadgekonferens – Regler avseende genomförande av förlikning i transiteringstvister (EGT L 11, 16.1.1999, s. 39).

Rådets beslut 2001/595/EG av den 13 juli 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av ändringen av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget (EGT L 209, 2.8.2001, s. 32).

Rådets beslut 1999/37/EG av den 26 november 1998 om den ståndpunkt Europeiska gemenskapen skall inta när det gäller de regler för genomförande av förlikning i transiteringstvister som skall antas vid energistadgekonferensen (EGT L 11, 16.1.1999, s. 37).

Senast ändrat 25.05.2020