Att uppmuntra användning av biomassa som alternativ energikälla

Biomassa kan vara en del i att bemöta klimatförändringar, då den kan minska växthusgasutsläppen. Genom att använda den för uppvärmning, elproduktion och transporter kan Europeiska unionens (EU:s) energiförsörjning diversifieras, vilket i sin tur skapar tillväxt och arbete. Om biomassa ska kunna bidra effektivt måste den produceras på ett hållbart sätt.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen - Handlingsplan för biomassa (KOM(2005) 628 slutlig, 7.12.2005).

SAMMANFATTNING

Biomassa kan vara en del i att bemöta klimatförändringar, då den kan minska växthusgasutsläppen. Genom att använda den för uppvärmning, elproduktion och transporter kan Europeiska unionens (EU:s) energiförsörjning diversifieras, vilket i sin tur skapar tillväxt och arbete. Om biomassa ska kunna bidra effektivt måste den produceras på ett hållbart sätt.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs sätt att förbättra utvecklingen av energi från biomassa, genom att man ska skapa incitament för att använda den, samt ta bort hinder för produktion av biomassa. Meddelandet innehåller åtgärder som ska vidtas för att främja användning av biomassa för uppvärmning, el och transport. Frågor angående bl.a. försörjning, finansiering och forskning tas upp. Handlingsplanen är ett första steg mot att lyfta fram industrins betydelse.

VIKTIGA PUNKTER

Meddelandet ledde till ytterligare initiativ till att främja biobränslen.

Hållbarhetskriterier har fastställts för att säkerställa att användningen av biobränslen verkligen garanterar att man besparar kol och skyddar den biologiska mångfalden. Genom kriterierna fastställs att biobränslen:

Frivilliga program används för att kontrollera om producenterna uppfyller hållbarhetskriterierna. Om de uppfyller kriterierna är de stödberättigade, eller så räknas deras produktion med i de nationella målen för förnybar energi.

Tillståndsförfaranden: praktiska rekommendationer ger stöd och råd till projektutvecklare, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter när det gäller ansökningar om att bygga produktionsanläggningar för biomassa.

Den europeiska färdlinjen för avancerade biobränslen syftar till att lyfta fram biobränslen som ett alternativt förnybart bränsle för luftfartyg.

BAKGRUND

Biomassa framställs av biologiskt material som träd, plantor och jordbruks- och hushållsavfall. Framställning av biomassa består av en rad olika aktiviteter, allt från odling av råvaror till den slutliga omvandlingen av energi. Under 2012 stod biomassa och avfall för ungefär två tredjedelar av all förbrukning av förnybar energi i EU.

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om biomassa.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16-62).

Grönbok - En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning (KOM(2006) 105 slutlig, 8.3.2006).

Senast ändrat 12.08.2015