Stöd av mindre betydelse

Regeln om stöd av mindre betydelse uppdateras och stöd som understiger 200 000 euro ska hädanefter inte omfattas av skyldigheten att lämna en förhandsanmälan till Europeiska kommissionen.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

SAMMANFATTNING

Denna nya förordning innebär att regeln om stöd av mindre betydelse uppdateras samtidigt som taket för detta slags stöd fördubblas och förordningens tillämpningsområde utvidgas.

Regeln om stöd av mindre betydelse

I artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (tidigare artikel 88.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget)) föreskrivs att Europeiska kommissionen måste underrättas om statliga stöd för att den ska kunna avgöra om stödet i fråga är förenligt med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel 107.1 i EUF-fördraget (tidigare artikel 87.1 i EG-fördraget). Vissa slag av stöd är emellertid undantagna från denna anmälningsskyldighet i enlighet med förordning (EG) nr 994/98.

Regeln om stöd av mindre betydelse har således införts för att undanta stöd av mindre betydelse. Regeln innebär att ett tak fastställs. Stödåtgärder under detta tak anses inte omfattas av artikel 107.1 i EUF-fördraget och därmed inte heller av anmälningsförfarandet enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Tak för stöd av mindre betydelse

Stöd som inte överstiger 200 000 euro under en period av tre år anses inte utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget.

Ett särskilt tak på 100 000 euro gäller för vägtransportsektorn.

Tidsperioden som tidigare avsåg tre kalenderår har nu ändrats till tre beskattningsår.

Det tak på 100 000 euro som ursprungligen fastställdes i förordning (EG) nr 69/2001 har alltså fördubblats.

Genomsynligt stöd

I syfte att förhindra missbruk har förordningen gjorts tillämplig endast på genomsynligt stöd.

Genomsynligt stöd är stöd för vilket det är möjligt att i förväg räkna ut det exakta beloppet utan att behöva göra en riskbedömning.

Följande stöd anses vara genomsynligt stöd:

Tillämpningsområde

Förordningen gäller inte för stöd till fiske- och vattenbrukssektorn, primär-produktion av jordbruksprodukter, exportstöd, stöd som gynnar användningen av inhemska varor, stöd till kolsektorn, stöd till inköp av vägtransportfordon och stöd till företag i svårigheter.

Förordningen gäller för stöd till företag inom alla övriga sektorer och har nu utökats till att omfatta även transportsektorn och, på vissa villkor, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

Samarbete mellan EU-medlemsländerna

EU-länderna måste se till att inget företag beviljas ett sammanlagt stöd på över 200 000 euro under en period om tre beskattningsår.

När de beviljar ett stöd av mindre betydelse bör EU-länderna därför informera det berörda företaget om stödbeloppet och om att det är fråga om stöd av mindre betydelse genom att uttryckligen hänvisa till förordning (EG) nr 1998/2006.

Bakgrund

Regeln om stöd av mindre betydelse infördes i ett meddelande från 1996 och fastställdes genom förordning (EG) nr 69/2001. Mot bakgrund av erfarenheterna från tillämpningen av den förordningen och med hänsyn till inflationsutvecklingen och bruttonationalproduktens utveckling i Europeiska unionen har det blivit nödvändigt att uppdatera bestämmelserna i förordningen.

Den nya förordningen om stöd av mindre betydelse faller dessutom inom ramen för kommissionens handlingsplan för statligt stöd och kompletterar riktlinjerna för riskkapital och gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1998/2006

1.1.2007 - 31.12.2013

-

EUT L 379, 28.12.2006

Senast ändrat den 18.10.2011