Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

VILKET SYFTE HAR RIKTLINJERNA?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER RIKTLINJERNA FÖR?

De har gällt sedan den 27 april 2004.

BAKGRUND

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

Karteller: En grupp liknande men oberoende företag som går samman för att komma överens om priser, begränsa produktionen eller dela upp marknader eller kunder mellan sig.
Vertikala avtal: Avtal mellan företag som är verksamma i olika led av leveranskedjan, t.ex. när ett företag förser ett annat företag med produktionsmaterial.
Horisontella avtal: Avtal mellan konkurrerande företag.
Etablering: Frihet för näringsidkare (såväl egenföretagare och yrkesutövare som juridiska personer, t.ex. företag) som är lagligen verksamma i ett EU-land att bedriva ekonomisk verksamhet på ett stabilt och kontinuerligt sätt i ett annat EU-land.

HUVUDDOKUMENT

Tillkännagivande från kommissionen – Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EUT C 101, 27.4.2004, s. 81).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tredje delen, Unionens politik och inre åtgärder, avdelning VII, Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av lagstiftning, kapitel 1, Konkurrensregler, avsnitt 1, Regler tillämpliga på företag, artikel 101 (f.d. artikel 81 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 88).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tredje delen, Unionens politik och inre åtgärder, avdelning VII, Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av lagstiftning, kapitel 1, Konkurrensregler, avsnitt 1, Regler tillämpliga på företag, artikel 102 (f.d. artikel 82 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 89).

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1/2003 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 29.05.2020