Avtal om inkφp och distribution

SYFTE

Att undanta vissa grupper av vertikala avtal som under vissa fφrutsδttningar kan φka den ekonomiska effektiviten inom en produktions- eller distributionskedja.

RΔTTSAKT

Kommissionens fφrordning (EG) nr 2790/1999 om tillδmpningen av artikel 81.3 i fφrdraget pε grupper av vertikala avtal och samordnade fφrfaranden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 336 av den 29 december 1999].

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Denna fφrordning ska ses mot bakgrund av fφrordning nr 19/65, senare δndrad genom fφrordning nr 1215/1999, som ger kommissionen befogenhet att undanta vissa typer av vertikala avtal frεn tillδmpningen av artikel 81.3 i EG-fφrdraget.

I syfte att fφrenkla de regler som gδller fφr avtal om inkφp och fφrsδljning ersδtts fφrordningarna nr 1983/83 om tillδmpning av fφrdragets artikel 85.3 pε grupper av ensamεterfφrsδljaravtal, nr 1984/83 om tillδmpning av fφrdragets artikel 85.3 pε grupper av exklusiva inkφpsavtal och nr 4087/88 om tillδmpning av fφrdragets artikel 85.3 pε grupper av franchiseavtal av denna enda fφrordning.

Tillδmpningsomrεde

Eftersom vissa vertikala avtal kan leda till en bδttre samordning inom produktions- eller distributionsleden, undantas genom denna fφrordning inkφps- och fφrsδljningsavtal som berφr fδrdigvaror, halvfabrikat eller tjδnster, under fφrutsδttning att de deltagande fφretagens sammanlagda marknadsandel inte φverskrider 30 % av den relevanta marknaden. Allvarliga konkurrensbegrδnsningar (som faststδllande av priser, begrδnsningar av produktionen m.m.) δr fortfarande generellt fφrbjudna.

Avtal mellan fφretag vilkas marknadsandel φverskrider trφskelvδrdet pε 30 % kan bli fφremεl fφr en enskild granskning enligt artikel 81 i EG-fφrdraget.

Kommissionen, eller, i fall som gδller effekter inom ett medlemsland eller en del av ett medlemsland, den nationella konkurrensmyndigheten, fεr fφrklara att den hδr fφrordningen inte ska tillδmpas, om det genom avtalet uppkommer effekter som δr ofφrenliga med villkoren i artikel 81.3 i fφrdraget.

Avtal som omfattas av undantaget

Denna undantagsfφrordning gδller avtal som ingεs mellan tvε eller flera fφretag som vart och ett, inom ramen fφr avtalet, δr verksamt i olika led i produktions- eller distributionskedjan, fφrutsatt att trφskelvδrdet fφr marknadsandelen pε 30 % inte φverskrids.

I fφljande fall mεste ytterligare villkor vara uppfyllda:

Avtal som inte omfattas av undantaget

Undantaget enligt denna fφrordning gδller inte sεdana vertikala avtal som innebδr att tillverkaren

Det bφr δven pεpekas att vissa skyldigheter som inte δr undantagna enligt denna fφrordning kan omfattas av undantaget under vissa omstδndigheter och om vissa villkor δr uppfyllda. Detta gδller fφljande skyldigheter:

Kommissionen och de nationella myndigheterna och domstolarna φvervakar tillδmpningen av dessa fφrbud.

Marknadsandel och omsδttning

Fφrsδljningsvδrdet pε marknaden fφr de berφrda varorna eller tjδnsterna eller varor och tjδnster som δr utbytbara med dessa fεr inte φverskrida en andel pε 30 %. Om marknadsandelen φkar till hφgst 35 % ska undantaget fortsδtta att tillδmpas under en period av tvε pε varandra fφljande kalenderεr efter det εr dε trφskelvδrdet fφr marknadsandelen pε 30 % fφrst φverskreds. I frεga om vertikala avtal som innehεller exklusiva leveransskyldigheter δr det kφparens marknadsandel som δr avgφrande fφr bedφmningen av avtalens φvergripande verkningar pε marknaden.

Berδkningen av den totala εrsomsδttningen grundar sig dδremot pε en sammanrδkning av den omsδttning efter skatt och andra avgifter som under fφregεende εr uppnεddes av den berφrda parten och av de fφretag som δr anslutna till denne.

Rδttsakt

Dag fφr ikrafttrδdande

Sista dag fφr genomfφrandet i medlemsstaterna

Fφrordning (EG) nr 2790/1999/EG

1.1.2000

Tillδmpning frεn och med: 1.6.2000Upphφr att gδlla: 31.5.2010

Senast ändrat den 21.02.2007