Säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/48/EG – säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Rättelse

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I detta direktiv fastställs en minsta uppsättning åtgärder, förfaranden och sanktioner som gör det möjligt att effektivt säkerställa skyddet för immateriella rättigheter i hela EU, vilket garanterar en standardiserad skyddsnivå inom hela den inre marknaden.

Under 2017 antog Europeiska kommissionen ett åtgärdspaket för att ytterligare förbättra tillämpningen och säkerställandet av skyddet av immateriella rättigheter samt kampen mot förfalskning och pirattillverkning. I synnerhet offentliggjorde man en vägledning som klargjorde de regler som anges i detta direktiv, som det funnits olika tolkningar av i EU-länderna. Åtgärderna följer en handlingsplan i tio punkter för att säkerställa det skydd för immateriella rättigheter i EU som fastställdes av kommissionen under 2014.

VIKTIGA PUNKTER

Mål

Det främsta målet med direktivet är att se till att samma verktyg finns tillgängliga i hela EU för upphovsmän och innovatörer för att de ska kunna utöva sina immateriella rättigheter. Utöver att bekämpa förfalskning och pirattillverkning bidrar det också till att uppnå andra mål som innefattar följande:

Tillämpningsområde

Direktivet gäller varje intrång i immaterialrätten som kan härledas från EU-lagstiftning och/eller det berörda EU-landets nationella lagstiftning.

Detta direktiv påverkar inte

Allmän skyldighet

Ansökan om skydd

En ansökan om att tillämpa skyddsåtgärder för immateriella rättigheter kan lämnas in av

Rätt till information

På begäran av käranden kan en domstol kräva att intrångsgöraren eller annan person lämnar information om ursprung och distributionskanaler för de varor eller tjänster som anses utgöra intrång. Denna åtgärd är tillämplig i det fall denna person

Regler för att erhålla och bevara bevisning

På begäran av sökanden kan en domstol besluta att motparten ska framlägga bevisning som ligger i dess kontroll, förutsatt att konfidentiell information skyddas. Domstolen kan också utfärda åtgärder som gör det möjligt att bevara relevanta bevis vad gäller den påstådda överträdelsen.

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder

En domstol kan på kärandens begäran utfärda ett interimistiskt föreläggande* avsett att

I vissa fall får de rättsliga myndigheterna se till att fast och lös egendom som tillhör den som misstänks göra intrång beläggs med kvarstad. Även bankkonton och andra tillgångar får frysas.

Åtgärder till följd av beslut i sakfrågan

En domstol får på sökandens begäran besluta om korrigerande åtgärder som möjliggör återkallande eller bortskaffande av intrångsgörande varor från marknaden eller deras förstöring.

En domstol kan också utfärda ett permanent förbud som hindrar överträdelsen från att fortsätta, eller utdöma skadestånd till den skadelidande parten.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 20 maj 2004 och måste bli lag i EU-länderna senast den 29 april 2006.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Interimistiskt föreläggande: ett tillfälligt rättsligt avgörande som kräver eller förhindrar en part från att begå vissa handlingar i avvaktan på det slutliga avgörandet i sakfrågan.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/48/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om vägledning om vissa aspekter av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (COM(2017) 708 final, 29.11.2017).

Senast ändrat 11.06.2018