Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att anpassa lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter efter den tekniska utvecklingen och i synnerhet informationssamhället, och samtidigt skapa en hög skyddsnivå på immaterialrättens område. Dessutom genomförs genom direktivet två internationella fördrag som slöts i december 1996: WIPO-fördraget om upphovsrätt och WIPO-fördraget om framföranden och fonogram.

Det är ett av de tio direktiv där bland annat direktiven om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, anonyma verk och kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter ingår, och som tillsammans utgör EU:s upphovsrättslagstiftning.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet harmoniseras de huvudsakliga rättigheter som beviljas till upphovsmän och närliggande rättighetsinnehavare (mångfaldiganderätten, rätten till överföring av verk till allmänheten och spridningsrätten) samt – i lägre grad – undantag från och inskränkningar av dessa rättigheter. Genom direktivet harmoniseras också skyddet av tekniska åtgärder och av information om förvaltning av rättigheter, sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder.

Rätten till mångfaldigande

EU-länderna ska föreskriva ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis

Rätten av överföring av verk till allmänheten

EU-länderna ska ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk. Här ingår att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem var och när de själva väljer.

EU-länderna ska också ha regler för ensamrätt till tillgängliggörande

Spridningsrätt

Undantag och inskränkningar

I direktivet fastställs en uttömmande förteckning över undantag och inskränkningar av rättigheter, för att underlätta användningen av skyddat innehåll under vissa omständigheter.

Det finns ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande för vissa tillfälliga fall av mångfaldigande som är integrerade och väsentliga delar i en teknisk process (tillfälliga kopior) och som syftar till att möjliggöra laglig användning eller överföring i ett nätverk mellan tredje parter, via en mellanhand, av ett verk eller annat alster.

Rättsligt skydd

Skydd av information om förvaltning av rättigheter

EU-länderna måste ombesörja rättsligt skydd mot varje person som medvetet utan tillstånd utför någon av följande handlingar:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 22 juni 2001. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 22 december 2002.

VIKTIGA BEGREPP

* Upptagning: ett verk måste vara inneslutet i en kopia som gör att det kan ses eller kopieras av andra (dvs. i ett konkret medium som t.ex. en inspelning).

* Reprografi: vetenskapen om och rutinen att kopiera och mångfaldiga dokument och grafiskt material.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10–19)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/29/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16–25) (”IPRED”). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72–98) (”CRM-direktivet”)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28–35) (”uthyrnings- och lånedirektivet”)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) (EGT L 272, 13.10.2001, s. 32–36) (”följerättsdirektivet”)

Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15–21) (”satellit- och kabeldirektivet”)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version) (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16–22) (”programvarudirektivet”).

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20–28) (”databasdirektivet”)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) (EUT L 372, 27.12.2006, s. 12–18) (”skyddstidsdirektivet”). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5-12) (”direktivet om anonyma verk”)

Senast ändrat 04.04.2016