Biotekniska uppfinningar: rättsligt skydd

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/44/EG – rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras den nationella patenträtten när det gäller biotekniska uppfinningar.

I direktivet anges de uppfinningar som är patenterbara på etiska grunder och de som inte är det.

VIKTIGA PUNKTER

År 2012 inrättade kommissionen en expertgrupp för att undersöka den tekniska utvecklingen och verkan av patenträtten inom bioteknik och genteknik. Gruppen bistår kommissionen med sina rapporteringsskyldigheter enligt direktiv 98/44/EG.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 30 juli 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 juli 2000. Numera tillämpas reglerna i alla EU-länders lagstiftning.

BAKGRUND

Skydd för biotekniska uppfinningar

VIKTIGA BEGREPP

* Biologiskt material: material som innehåller genetisk information och kan reproducera sig självt eller kan reproduceras i ett biologiskt system.

* Biologiskt förfaringssätt: ett förfaringssätt för framställning av växter och djur är väsentligen biologiskt om det i sin helhet består av naturliga företeelser som korsning eller urval.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (EGT L 213, 30.7.1998, s. 13–21)

Senast ändrat 21.03.2016