Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUSMENT:

Förordning (EEG) nr 2137/85 – europeiska ekonomiska intressegrupperingar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

En EEIG måste bildas i enlighet med de regler som beskrivs nedan.

Syfte

Syftet med grupperingen är att underlätta eller utveckla medlemmarnas ekonomiska verksamhet genom att man samlar resurser, verksamhet och kompetens. Tanken är att medlemmarna tillsammans ska kunna uppnå bättre resultat än genom att verka var och en för sig.

Bildande

Anställda

En EEIG kan inte anställa mer än 500 personer.

Offentliggörande av bildande och upplösning

Då en EEIG bildas eller likvideras ska ett meddelande om detta offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Säte

En gruppering ska ha sitt säte i EU. Sätet kan under vissa förhållanden flyttas till ett annat EU-land.

Rösträtt och organ

Varje medlem i en EEIG ska ha minst en röst. I avtalet om att bilda grupperingen kan man dock ge vissa medlemmar flera röster förutsatt att ingen medlem får röstmajoritet. I förordningen anges vilka beslut som ska fattas enhälligt.

En EEIG ska ha minst två organ:

Företagsledaren eller - var och en av dem om de är flera - företräder grupperingen mot tredje man, även om hans handlingar faller utanför föremålet för grupperingens verksamhet.

Vinst

Grupperingen har inte till syfte att skapa vinst för egen del. Vinsten av en grupperings verksamhet betraktas som medlemmarnas egen vinst och delas mellan dem enligt vad som anges i avtalet om att bilda grupperingen eller, om sådana bestämmelser saknas, i lika delar. Grupperingens medlemmar ansvarar för dess vinster eller förluster.

Obegränsat och solidariskt ansvar

Som motprestation för den avtalsmässiga frihet som utgör grunden för grupperingen och då medlemmarna inte måste bidra till ett minsta kapital svarar medlemmarna obegränsat och solidariskt för grupperingens alla förbindelser.

BAKGRUND

Denna förordning svarar mot behovet av en harmonisk utveckling av den ekonomiska verksamheten i hela EU och upprättandet av en gemensam marknad som erbjuder villkor som kan jämställas med villkoren på en nationell marknad.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) (EUT L 199, 31.7.1985, s. 1–9).

Senast ändrat 20.06.2016