Uppköpserbjudanden i bolag

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs åtgärder för att samordna EU-ländernas lagar och andra författningar, uppförandekoder och andra arrangemang för uppköpserbjudanden*.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 20 maj 2004. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 20 maj 2006.

* VIKTIGA BEGREPP

Uppköpserbjudanden: ett offentligt erbjudande om att köpa alla eller en del av värdepapperen i ett företag.

Värdepapper: överlåtbara aktier som ger ägaren rösträtt i ett företag.

Målbolag: ett bolag som är föremål för ett erbjudande.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12–23).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/25/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 16.11.2016