Europeiska rådets resolution från Amsterdam om stabilitets- och tillväxtpakten

Denna resolution ger medlemsländerna, rådet och kommissionen fast politisk vägledning för att strikt och punktligt tillämpa stabilitets- och tillväxtpakten. Den uppmuntrar medlemsländerna att föra en sund finanspolitik efter inträdet i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU).

RÄTTSAKT

Europeiska rådets resolution om stabilitets- och tillväxtpakten (Amsterdam den 17 juni 1997) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 236 av den 2 augusti 1997].

SAMMANFATTNING

Europeiska rådets resolution utgör den politiska grunden för stabilitets- och tillväxtpakten. .Den ger medlemsländerna, kommissionen och rådet fast politisk vägledning för att tillämpa stabilitets- och tillväxtpakten.

Medlemsländerna åtar sig att respektera det medelfristiga budgetmålet med offentliga finanser som är nära balans eller i överskott. Medlemsländerna

Kommissionen

Rådet förpliktigas att bestämt och punktligt genomföra de delar av stabilitets- och tillväxtpakten som omfattas av dess behörighet. Rådet

Till följd av dessa konstateranden och på grund av debatten om stabilitets- och tillväxtpakten antog kommissionen i september 2004 ett meddelande om bättre ekonomisk styrning och förtydligande av hur stabilitets- och tillväxtpakten ska genomföras. I detta meddelande föreslår kommissionen ett antal möjliga förbättringar av pakten. Kommissionen inriktar sig huvudsakligen på de ekonomiska faktorernas utveckling i medlemsländerna och de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

Vid Europeiska rådets möte den 22 och 23 mars 2005 träffade finansministrarna en politisk överenskommelse om förbättrad förvaltning av stabilitets- och tillväxtpakten.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 209 av den 2 augusti 1997].

I förordningen förtydligas och påskyndas förfarandet vid alltför stora underskott så att det verkligen får en avskräckande verkan.

Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken [Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 209 av den 2 augusti 1997].

Syftet med denna förordning är att övervaka medlemsländernas offentliga finanser och samordna deras ekonomiska politik.

See also

För ytterligare upplysningar, se följande webbplats på Internet:

Senast ändrat den 04.11.2005