Inre marknaden och statligt stöd – kollektivtrafik på järnväg och väg

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

I förordningen om allmän trafikplikt fastställs

Tillämpningsområde

Förordningen är tillämplig på kollektivtrafik med buss och järnväg. EU-länderna kan dock även tillämpa den på kollektivtrafik på inre vattenvägar och nationella marina vatten.

Avtal om allmän trafik och allmänna bestämmelser

Tilldelning av avtal om allmän trafik

Avtal om allmän trafik inom järnvägssektorn

Genom förordning (EU) 2016/2338 ändrades denna förordning i och med införandet av principen om konkurrensutsatt tilldelning även för avtal om allmän trafik inom järnvägssektorn, som tidigare var undantagen. Myndigheter och aktörer beviljades långa övergångsperioder för att de skulle kunna anpassa sig till de nya bestämmelserna.

Direkt tilldelning av järnvägsavtal kvarstår fortfarande som en möjlighet under exceptionella och noga definierade omständigheter, särskilt om

Övergångsperiod

Ovillkorlig direkt tilldelning av avtal om allmän trafik på järnväg kommer inte längre att vara möjlig från och med den 25 december 2023.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 3 december 2009, med undantag för artikel 5 om tilldelning av avtal om allmän trafik som gäller från och med den 3 december 2019.

BAKGRUND

Mer information hittar du här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1370/2007 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

Se den konsoliderade versionen.

Meddelande från kommissionen om tolkningsriktlinjer för förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg (EUT L 92, 29.3.2014, s. 1).

Senast ändrat 01.10.2019