Grönbok: Mot en ny kultur för rörlighet i städer

Syftet med denna grönbok är att starta en debatt om problematiken kring stadstransporter och få fram lösningar som kan tillämpas på europeisk nivå. 60 % av Europas befolkning bor i tätorter och nära 85 % av bruttonationalprodukten (BNP) produceras där. Det finns många problem, som trafikstockningar och miljöpåverkan, vilka kostar EU 1 % av dess BNP. EU bör ta ansvar i dessa frågor genom att stimulera debatt, samarbete och samordning mellan de lokala myndigheterna.

RÄTTSAKT

Kommissionens grönbok av den 25.09.07 ”Mot en ny kultur för rörlighet i städer” [KOM(2007) 551 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Denna grönbok är resultatet av ett stort offentligt samråd som lanserades 2007. Med den inleddes ett andra samrådsförfarande som avslutades den 15 mars 2008. Eftersom rörligheten i städerna är en nyckelfaktor för tillväxt och sysselsättning och ett absolut villkor för en hållbar utveckling, ska kommissionen använda samrådet för att föreslå en allmän strategi i form av en handlingsplan.

Målgruppen för samrådsförfarandet är mycket bred. Den omfattar stadsbor, användare av transportmedel, arbetsgivare och anställda inom transportföretag, industrier, offentliga myndigheter och berörda organisationer. Den strategi som blir resultatet av samrådet kommer även att bygga på den erfarenhet som kommission har samlat på sig i området genom initiativet CIVITAS och grönboken från 1995 och dess meddelande med titeln ”Ett trafiknät för alla” (pdf) (EN).

En central tanke i den kommande strategin är nödvändigheten av att integrera olika politiska åtgärder för rörlighet i städerna inom samma ram. Ett europeiskt mervärde kan vara ett exempel:

Kommissionen föreslår att främja etablerandet av en veritabel ”kultur för rörlighet i städerna” som omfattar ekonomisk utveckling, tillgänglighet, förbättring av livskvalitet och miljö.

För att nå detta fastslås fem utmaningar i grönboken:

Förbättra flytet i stadstrafiken

Trafikstockningar är ett av städernas största problem. De har många effekter: ekonomiska, sociala och miljömässiga. I grönboken nämns flera tänkbara åtgärder:

Minska föroreningarna

Trots att de tekniska framstegen gör det möjligt att tillverka fordon som smutsar ned mindre, bidrar tätorterna i allt högre grad till koldioxidutsläppen. Föroreningarna har minskat tack vare att europeiska utsläppsnormer tillämpas i allt högre grad. Det finns också en lagstiftning om användning av biobränslen. Problemet är att den ekologiska situationen inte är tillfredsställande.

Kommissionen föreslår:

Smarta stadstransporter

Programmet Galileo gör det möjligt att utveckla många olika användningsområden för system för intelligenta transporter (ITS). Sådana finns redan men utnyttjas inte i tillräckligt hög grad. Kommissionen föreslår:

Mer tillgängliga stadstransporter

Människor med minskad rörlighet, funktionshindrade och äldre behöver ha lätttillgängliga stadstransporter. Intressenterna till grönboken menar också att sammodalitet inte uppmärksammas tillräckligt och att det råder brist på integrerade lösningar.

I storstadsområdena är tendensen att förorterna utvecklas och att bebyggelsen sprids ut. Om transportnätet inte samordnas riskerar vissa stadsdelar att isoleras från samhället. Kommissionen föreslår att följande frågor diskuteras:

Säkerhet

Under 2005 omkom 41 600 personer på EU:s vägar. Två tredjedelar av olyckorna och en tredjedel av dödsfallen inträffade i tätorter. Offren är ofta utsatta personer som cyklister och fotgängare. Dessutom gör ofta säkerhetsproblemet med de allmänna transportmedlen att människor avstår från vissa transportmedel. Bland de tänkbara alternativen föreslår kommissionen följande:

Mot en ny kultur för rörlighet i städer

I grönboken betonas också behovet av en kultur för rörlighet i städer genom upplysning och information. EU kan också ta initiativ till utbildning och utbyte som till exempel:

I grönboken föreslås följande metoder för att finansiera de föreslagna åtgärderna:

Senast ändrat den 07.03.2008