Montrealkonventionen om lufttrafikföretagens skadeståndsansvar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2001/539/EG om Europeiska gemenskapens ingående av Montrealkonventionen

Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

Genom konventionen införs omfattande rättsprinciper och rättsliga bestämmelser, varav de viktigaste är följande:

År 1997 antog EU förordning (EG) nr 2027/97 (om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor) som lägger obegränsat ansvar på lufttrafikföretag i EU när passagerare drabbas av dödsfall eller kroppsskada. Förordning (EG) nr 2027/97 ändras genom förordning (EG) nr 889/2002 så att bestämmelserna i Montrealkonventionen gäller för alla flyg, både inrikesflyg och internationella flyg, som utförs av EU-lufttrafikföretag.

VILKEN PERIOD GÄLLER KONVENTIONEN OCH BESLUTET FÖR?

Montrealkonventionen trädde i kraft den 4 november 2003. Beslutet har gällt sedan den 5 april 2001.

BAKGRUND

Warszawakonventionen från 1929, som reglerar lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid dödsfall och kroppsskada, och efterföljande revideringar ansågs vara otillräckliga, vilket ledde till behovet att modernisera och fastställa gemensamma bestämmelser kring skadeståndsansvar.

I maj 1999 förhandlade de fördragsslutande staterna i Internationella civila luftfartsorganisationen fram ett avtal om att modernisera bestämmelserna i Warszawakonventionen och att samla dem i ett enda rättsligt instrument som ger en lämplig ersättningsnivå vid skador som har vållats passagerare vid internationella flygresor.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT L 194, 18.7.2001, s. 38).

Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT L 194, 18.7.2001, s. 39).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor (EGT L 285, 17.10.1997, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2027/97 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 31.07.2018