Sjösäkerhet: Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) strävar efter att säkerställa hög, enhetlig och effektiv sjösäkerhetsnivå och sjösäkerhet i Europeiska unionen. Den arbetar också för att förhindra föroreningar och bekämpa föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättandet av en europeisk sjösäkerhetsbyrå.

SAMMANFATTNING

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) strävar efter att säkerställa hög, enhetlig och effektiv sjösäkerhetsnivå och sjösäkerhet i Europeiska unionen. Den arbetar också för att förhindra föroreningar och bekämpa föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom denna förordning inrättas Europeiska sjösäkerhetsbyrån, som har sitt säte i Lissabon. Byrån ger tekniskt bistånd och stöd till Europeiska kommissionen och EU-länderna angående utveckling, tillämpning och utvärdering av EU:s lagstiftning om sjösäkerhet, säkerhet och föroreningar.

HUVUDPUNKTER

Emsa har huvudsakliga uppgifter och stöduppgifter.

De huvudsakliga uppgifterna är

bistånd i det förberedande arbetet för att uppdatera och utveckla de relevanta EU-lagstiftningarna,

besök och inspektioner i EU-länderna för att undersöka om de relevanta bindande EU-rättshandlingar har genomförs väl,

utbildningsverksamhet och tekniskt bistånd till nationella förvaltningar,

stöd till verksamhet på området för insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar (Emsa ger operativt stöd endast när det berörda landet ansöker om det).

Emsa styr också Europeiska unionens datacentral för långdistansidentifiering och -spårning av fartyg och EU:s system för informationsutbyte inom sjöfarten, (SafeSeaNet). Byrån kan också ge operativt stöd i samband med utredningar av dödsolyckor eller allvarliga skador.

Stöduppgifter

Emsa tar sig an dessa uppgifter endast om de innebär betydande mervärde och undviker dubbelarbete och när de inte strider mot EU-ländernas rättigheter och skyldigheter. Dessa uppgifter gäller miljöfrågor, jordobservations- och jordövervakningsprogrammet GMES (nu Copernicus) och inlandssjöfart.

Emsas besök och utredningar

Emsa besöker länder för att hjälpa Europeiska kommissionen och nationella förvaltningar att undersöka om EU:s regler har genomförts väl och för att säkerställa hög, enhetlig och effektiv sjösäkerhetsnivå. Byrån genomför utredningar med klassificeringssällskap samt i tredjeländer med avseende på utbildning och certifiering av sjöfolk.

Struktur

Emsa är ett EU-organ och har status som juridisk person. Dess anställda består av tjänstemän rekryterade av byrån och EU-tjänstemän samt tjänstemän från EU-länderna som utsetts eller avdelats temporärt till byrån. Den leds av en verkställande direktör som är fullständigt oavhängig i sin tjänsteutövning.

Dess styrelse består av representanter från Europeiska kommissionen och varje EU-land, som alla har rösträtt. Representanter från Norge och Island finns också, liksom yrkesverksamma från fyra sjöfartssektorer, av vilka ingen har rösträtt. Deras tjänsteperiod är på fem år och kan förnyas en gång.

Budget

Förordning (EU) nr 911/2014 ger en flerårig biståndsplan på 160,5 miljoner euro för Emsas verksamhet på området för insatser vid förorening för perioden 2014-2020. Emsas sammanlagda budget består av huvudsakliga bidrag från EU-budgeten och ytterligare bidrag från icke-EU-länder som deltar i detta arbete. Byrån kan också ta betalt för publikationer, utbildningar och andra tjänster som ligger inom dess verksamhetsområde.

BAKGRUND

Två olyckor (Erika år 1999 och Prestige år 2002) ledde till att olja läckte i europeiska vatten. Båda orsakade svåra miljöskador och ekonomiska skador på den franska och den spanska kusten. Detta medförde att Emsa skapades 2003, för att säkerställa att Europa är förberett på oljespill i stor skala.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1406/2002

25.8.2002

-

EUT L 208, 5.8.2002, s. 1-9

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1644/2003

1.10.2003

-

EUT L 245, 29.9.2003, s. 10-12

Förordning (EG) nr 724/2004

19.5.2004

-

EUT L 129, 29.4.2004, s. 1-5

Förordning (EG) nr 2038/2006

31.12.2006

-

EUT L 394, 30.12.2006, s. 1-4

Förordning (EU) nr 100/2013

1.3.2013

-

EUT L 39, 9.2.2013, s. 30-40

De senare ändringar och korrigeringar som gjorts i förordning (EG) nr 1406/2002 har införlivats i den grundläggande texten. Denna konsoliderade text anges endast i referenssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 911/2014 av den 23 juli 2014 om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar (Europeiska unionens officiella tidning L 257, 28.8.2014, s. 115-120).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (Europeiska unionens officiella tidning L 131, 28.5.2009, s. 57-100).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser (Europeiska unionens officiella tidning L 255, 30.9.2005, s. 11-21).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (Europeiska unionens officiella tidning L 208, 5.8.2002, s. 10-27).

Senast ändrat den 04.01.2015