Försäkringsförmedling: bättre konsumentskydd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/92/EG – försäkringsförmedling

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Den 20 januari 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet om försäkringsdistribution (direktiv (EU) 2016/97), som uppdaterar och ersätter direktivet om försäkringsförmedling. Det nya direktivet kommer att täcka hela distributionskedjan, inklusive försäkringsföretag som säljer direkt till konsumenterna (därav det nya namnet). Det kommer också att ytterligare förbättra det sätt försäkringsprodukter säljs på, däribland genom ökad prisinsyn och bättre information till konsumenterna.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

BAKGRUND

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om försäkringsförmedling.

* VIKTIGA BEGREPP

Fondlivförsäkringar: dessa ger livförsäkringstagarna möjligheten att kombinera sina pengar med andra försäkringstagare i en fondförsäkring. Detta gör det möjligt för dem att investera i en bredare spridning av investeringar (såsom aktier och obligationer) än de kan på egen hand.

Återförsäkring: innebär att ett försäkringsföretag överför delar av sin riskportfölj till andra försäkringsföretag, så att det kan sprida risken för att behöva betala ut stora belopp i händelse av en fordran.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2002/92/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (omarbetning) (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19–59).

Senast ändrat 24.10.2016