E-tillgänglighet

Detta meddelande ska uppmuntra medlemsländerna till att i större utsträckning främja initiativ för att förenkla åtkomsten till informations- och kommunikationsteknik (IKT), särskilt för funktionshindrade och äldre.

Målet är dessutom att underlätta näringslivets självreglering på detta område.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 13 september 2005: "E-tillgänglighet" [KOM(2005) 425 slutlig - ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

E-tillgänglighet avser initiativ för att ge alla tillgång till informationssamhällets tjänster. Det handlar alltså om att avlägsna alla tekniska, rättsliga och andra hinder som man kan stöta på när man använder tjänster som har med IKT * att göra I synnerhet gäller detta funktionshindrade personer och vissa äldre.

Det gäller också att främja dessa personers tillgång till IKT och Internet och att göra dem uppmärksamma på de möjligheter som detta erbjuder.

Konkret består hindren för tillgång till IKT i följande:

Många av dessa hinder skulle kunna undanröjas. Det kräver emellertid samarbete, samordning och ett stort engagemang på EU-nivå.

VERKSAMHETEN PÅ EU-NIVÅ

Det pågår redan en viss verksamhet inom e-tillgänglighet på EU-nivå.

Tillgänglighetskrav och standarder

Genom att anta europeiska standarder i fråga om e-tillgänglighet bidrar man till den inre marknadens funktionsförmåga. Därigenom främjas utvecklingen av nya marknader, konkurrenskraft och sysselsättning.

Kommissionen har därför för avsikt att fortsätta sitt ekonomiska stöd till verksamheter som föreslås av de europeiska standardiseringsorganen inom ramen för en handlingsplan för EU på standardiseringsområdet.

Design för alla (DFA)

DFA * gör det möjligt mer i detalj ta hänsyn till kraven på tillgänglighet när en ny produkt eller tjänst utvecklas. Det är nu ett väletablerat koncept, även om det ännu inte fått någon större spridning. Därför är det viktigt att fortsätta informera om DFA och se till att det sprids i Europa. Kommissionen har därför inrättat ett nätverk av kunskapscentrum - EDEAN - med över hundra medlemmar.

Webbtillgänglighet

Kommissionens meddelande från 2001 om tillgänglighet till offentliga webbplatser och deras innehåll (KOM(2001) 529 slutlig) åtföljdes av råds- och parlamentsresolutioner under 2002. Som en följd därav har medlemsländerna åtagit sig att göra sina offentliga webbplatser tillgängliga i enlighet med internationella riktlinjer. Med hjälp av en grupp sakkunniga på området e-tillgänglighet kan kommissionen och medlemsländerna kontrollera de initiativ som tas. Dessutom finns det en arbetsgrupp i standardiseringsorganet CEN (Comité européen de normalisation) som håller på att undersöka lämpliga lösningar i fråga om utvecklingen av system för standardisering av tillgänglighet.

Riktmärkning och kontroll

För att det ska vara möjligt att vidareutveckla EU:s politik för e-tillgänglighet är det viktigt att ha tillgång till jämförbara data från alla medlemsländer. Kommissionen kommer att utgå från det kontrollarbete som redan pågår i EU och kommer också att beakta den reviderade Lissabonstrategin *.

Forskning

Tack vare de nästan 200 EU-projekt inom forskning och teknisk utveckling (FoTU) som startats sedan början på 1990-talet har tillgängligheten kunnat förbättras, bland annat genom ökad medvetenhet om problemen och de lösningar som krävs. I det nuvarande förslaget till ett sjunde ramprogram tas det hänsyn till behovet av att öka forskningen och utvecklingsarbetet inom området e-tillgänglighet.

TRE NYA ÅTGÄRDER

Förutom att stödja de pågående insatserna kommer kommissionen att främja tre åtgärder som hittills inte har utnyttjats i tillräcklig utsträckning i EU.

Offentlig upphandling

I EU:s direktiv om offentlig upphandling nämns särskilt möjligheten att integrera tillgänglighetskrav i anbudskriterierna. Vissa medlemsländer har redan infört sådana krav vid sin offentliga upphandling.

Det finns ett stort behov av att harmonisera tillgänglighetskraven vid offentlig upphandling i EU. Kommissionen tänker därför ge de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att ta fram europeiska tillgänglighetskrav för offentlig upphandling av produkter och tjänster inom IKT-området. Kommissionen kommer även att främja dialogen med medlemsländerna i denna fråga i expertgruppen för e-tillgänglighet.

Certifiering av tillgänglighet

Vissa standarder finns eller håller på att utvecklas som definierar hur produkter och tjänster kan göras tillgängliga. För närvarande finns det emellertid inte något tillförlitligt sätt att bedöma huruvida produkterna överensstämmer med dessa tillgänglighetsstandarder.

Genom att införa certifiering av tillgänglighet skulle man kunna ge vägledning till konsumenter och kunder som söker tillgängliga produkter och tjänster. Ett sådant system skulle också ge tillverkare och tjänsteleverantörer ett erkännande för de insatser de gjort.

I detta syfte kommer kommissionen att undersöka möjligheterna att utveckla och införa certifieringssystem. Även självcertifiering eller tredjepartscertifiering kommer att undersökas och de olika alternativen kommer att jämföras ur effektivitetssynpunkt.

Bättre utnyttjande av befintlig lagstiftning

Den befintliga EU-lagstiftningens "e-tillgänglighetspotential" måste utnyttjas fullt ut. Flera EU-direktiv innehåller redan bestämmelser som kan tillämpas för att främja e-tillgängligheten (t.ex. direktivet om likabehandling, direktivet om radio- och teleterminalutrustning (esdeenfr) och direktivet om offentlig upphandling.

Bakgrund

Detta meddelande om e-tillgänglighet bidrar till genomförandet av det nyligen lanserade initiativet "i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning ". Det tar hänsyn till de viktigaste resultaten av ett samråd som genomfördes under 2005 och som visade att tillgänglighet till produkter och tjänster via nätet bör fortsätta att vara en prioritering i EU:s politik på IKT-området.

Rättsaktens nyckelbegrepp

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 25 september 2001: "eEurope 2002: Tillgänglighet till offentliga webbplatser och deras innehåll [KOM(2001) 529 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Rådets (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) resolution (FR ) (pdf) av den 2-3 december 2002 om e-tillgänglighet för funktionshindrade.

See also

Ytterligare upplysningar finns på Europeiska kommissionens webbplats om informationssamhället (ES) (DE) (EN) (FR) (IT).

Senast ändrat den 27.02.2006