eEurope 2002

1) SYFTE

Att öka Internetanslutningen i Europa, öppna kommunikationsnäten för konkurrens och stimulera Internetanvändningen med tonvikten lagd på utbildning och konsumentskydd.

2) RÄTTSAKT

eEurope 2002 - Ett informationssamhälle för alla. Utkast till handlingsplan utarbetat av rådet och Europeiska kommissionen för Europeiska rådets möte i Feira 19-20 juni 2000.

3) SAMMANFATTNING

Handlingsplanen eEurope 2002 ingår i Lissabonstrategin för att göra Europeiska unionen till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen före år 2010.

Åtgärderna har fördelats på följande tre nyckelmål som ska uppnås före 2002 års utgång:

BILLIGARE, SNABBARE OCH SÄKRARE INTERNET

Billigare och snabbare Internetanslutning

I handlingsplanen konstateras att trots att marknaden för teletjänster liberaliserades den 1 januari 1998 är konkurrensen svag när det gäller lokalsamtal, och marknaden är långsam med att införa nya taxemodeller som flat-rate och gratis anslutning. Det anges också att lägre priser är nödvändiga för en snabb spridning av snabba multimediatjänster på Internet. Mot bakgrund av detta rekommenderas följande åtgärder i eEurope 2002:

Snabbare Internet för forskare och studenter

Enligt handlingsplanen är en prioriterad fråga att förbättra den europeiska forskarvärldens användning av de elektroniska nätverken. Därför föreslås bl.a. följande:

Säkra nätverk och smartkort

Säkra nätverk och säker access, framför allt med hjälp av smartkort, är mycket viktigt för att skapa förtroende för elektronisk handel. Därför syftar planen till att förbättra den övergripande säkerheten för överföringar via nätet genom bl.a. följande åtgärder:

Vad beträffar säkerheten för smartkorten innehåller handlingsplanen en uppmaning till den privata sektorn och standardiseringsorganisationerna att i samarbete med Europeiska kommissionen upprätta ett antal gemensamma specifikationer för smartkortens kompatibilitet och säkerhet. I planen förordas också kostnadseffektiva lösningar med smartkort för säkra elektroniska överföringar.

INVESTERINGAR I MÄNNISKOR OCH KOMPETENS

Europeisk ungdom på väg in i den digitala tidsåldern

I handlingsplanen eEurope 2002 erkänns att påtagliga framsteg görs när det gäller att ansluta skolor till Internet, men det uppmanas till ytterligare ansträngningar inom detta område i form av följande åtgärder:

Att arbeta i den kunskapsbaserade ekonomin

I handlingsplanen understryks att det huvudsakligen är medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter som har ansvaret för arbetstagarnas anställbarhet och anpassningsförmåga i den nya ekonomin, i synnerhet när det gäller att tillhandahålla kompetens och omvandla arbetsorganisationen. Medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter uppmanas till följande:

En kunskapsbaserad ekonomi för alla

En av prioriteringarna för handlingsplanen eEurope 2002 är att se till att en så stor andel av befolkningen som möjligt får tillgång till informationsteknik. Man måste framför allt underlätta användningen av informations- och kommunikationsteknik för funktionshindrade och alla som inte klarar att fullt delta i informationssamhället. Mer konkret förespråkas följande åtgärder i handlingsplanen:

STIMULERA ANVÄNDNINGEN AV INTERNET

Främjande av elektronisk handel

Utvecklingen av den elektroniska handeln beror på tre faktorer: att en inre marknad införs för elektronisk handel, att konsumenternas förtroende stärks och att en stor del av den offentliga upphandlingen blir elektronisk. När det gäller detta område föreslås följande i handlingsplanen:

Elektronisk tillgång till offentliga tjänster

Slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon innehöll en uppmaning till medlemsstaterna att säkra allmän elektronisk tillgång till de viktigaste offentliga tjänsterna senast 2003. Handlingsplanen innehåller flera förslag till åtgärder i detta hänseende, bl.a. att en samordnad strategi för samhällsinformation skall utarbetas, att användning av programvara med öppna koder skall främjas inom den offentliga sektorn och att de administrativa förfarandena online för företag skall förenklas.

Hälso- och sjukvård på nätet

För att utveckla hälso- och sjukvårdstjänster på nätet förespråkas i handlingsplanen att sjukvården senast i slutet av 2002 skall ha infrastruktur för hälso- och sjukvårdstelematik, att en uppsättning kvalitetskriterier skall upprättas för hälsorelaterade webbplatser och att nätverk skall upprättas för bedömning av teknik och uppgifter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Europeiskt digitalt innehåll i globala nät

I handlingsplanen eEurope 2002 uppmuntras åtgärder för att stärka och förnya initiativen för att stödja innehållsindustrin i den elektroniska tidsåldern. Det föreslås att man ska lansera ett program ("e-Content") för att stimulera utvecklingen och användningen av europeiskt digitalt innehåll i de globala näten. I handlingsplanen föreslås också att man ska inrätta en samordningsmekanism för digitaliseringsprogram i medlemsstaterna.

System för intelligenta transporter

För att lösa problemen med trafikstockningar, säkerhet och bristen på nya transporttjänster är det nödvändigt att utveckla nya tekniska lösningar och se till att de börjar användas. I handlingsplanen uppmanas därför medlemsstaterna och EU-institutionerna till följande:

4) tillämpning

BEDÖMNING AV FRAMSTEGEN PÅ NATIONELL NIVÅ

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 5 februari 2002 - Benchmarkingrapport - eEurope 2002 [KOM(2002) 62 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLANEN eEurope 2002

Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén av den 11 februari 2003 - eEurope 2002 slutrapport [KOM(2003) 66 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Utvärderingen av eEurope 2002 visar att de viktigaste målen i handlingsplanen har uppnåtts. eEurope har i allmänhet fungerat mycket bra när det gäller att förbättra allmänhetens och företagens Internetanslutning och inrätta en rättslig ram som möjliggör utvecklingen av en kunskapsbaserad ekonomi.

Antalet Internetanslutningar har ökat i rask takt under perioden 2000-2002. År 2002 var mer än 90 % av alla skolor och företag anslutna och mer än hälften av Europas medborgare använde Internet regelbundet. Medan merparten av företagen redan har tillgång till snabb Internetuppkoppling, fortsätter de flesta privata användare att koppla upp sig genom tillfälliga telefonförbindelser med låga dataöverföringshastigheter. Allmän tillgång till snabb Internetuppkoppling är ett av de främsta målen i handlingsplanen eEurope 2005.

De nya Internetjänster som dykt upp har öppnat nya möjligheter för samhället som helhet, särskilt tack vare det regelverk som inrättats för elektronisk handel. Dessa möjligheter kommer att stimuleras ytterligare genom den nya lagstiftningen om elektronisk kommunikation som skall införlivas och genomföras före utgången av 2003.

Ett av målen i handlingsplanen eEurope 2002 var att grundläggande administrativa tjänster skulle tillhandahållas på nätet före utgången av 2002. I oktober 2002 erbjöd alla medlemsstater, åtminstone delvis, sådana tjänster på nätet. Dessa tjänster måste nu bli mer interaktiva och den administrativa logistiken måste omorganiseras för att optimera effektivitetsvinsterna. Likaså har stora framsteg gjorts när det gäller att tillhandahålla hälsovårdstjänster på nätet.

Nästa etapp i utvecklingen av det europeiska informationssamhället slogs fast av stats- och regeringscheferna vid Europeiska rådet i Sevilla i juni 2002, i form av handlingsplanen eEurope 2005. Den nya handlingsplanen är inriktad på ett begränsat antal stora mål, bl.a. utveckling av snabb Internetuppkoppling, modernisering av offentliga tjänster online, inrättande av en dynamisk miljö för elektronisk handel och successivt inrättande av säker informationsinfrastruktur.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet till Europeiska rådets vårmöte i Stockholm den 23-24 mars 2001 - eEurope 2002: Påverkan och prioriteringar [KOM(2001) 140 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Uppdatering av eEurope 2002 utarbetat av Europeiska kommissionen för Europeiska rådets möte i Nice den 7 och 8 december 2000 [KOM(2000) 783 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

5) ytterligare åtgärder

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) [EGT L 201, 31.7.2002].

Rådets förordning (EG) nr 876/2002 av den 21 maj 2002 om bildande av det gemensamma företaget Galileo [EGT L 138, 28.5.2002].

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu [EGT L 113, 30.4.2002].

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén av den 28 maj 2002 - eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla [KOM(2002) 263 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg [EGT L 128, 15.5.2002].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) [EGT L 108, 24.4.2002].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) [EGT L 108, 24.4.2002].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) [EGT L 108, 24.4.2002].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) [EGT L 108, 24.4.2002].

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 26 januari 2001 - Ett säkrare informationssamhälle - ökad säkerhet i informationsinfrastrukturen och bekämpning av datorrelaterad brottslighet [KOM(2000) 890 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rådets beslut 2001/48/EG av den 22 december 2000 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll på det globala nätet samt för främjande av den språkliga mångfalden i informationssamhället [EGT L 14, 18.1.2001].

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000 av den 18 december 2000 om tillträde till accessnät [EGT L 336, 30.12.2000].

Senast ändrat den 24.04.2003