eEurope 2005

Handlingsplanen eEurope 2005 ersätter handlingsplan 2002 som i första hand var inriktad på att öka Internetanslutningen i Europa. Syftet med den nya handlingsplan som Europeiska rådet antog i Sevilla i juni 2002 är att denna ökade anslutning ska leda till ökad ekonomisk produktivitet och förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet till nytta för samtliga europeiska medborgare, med hjälp av en säker bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig för så många som möjligt.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén - eEurope 2005: Ett informationssamhälle för [KOM(2002) 263 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Huvudmålsättningen för handlingsplanen eEurope 2005 är att stimulera utvecklingen av tjänster, tillämpningar och innehåll, samtidigt som utbyggnaden av bredbandsbaserade Internetanslutningar påskyndas. Bredband karakteriseras av hög hastighet och ständig Internetuppkoppling. För att bekämpa social utslagning, oavsett om den beror på särskilda behov, funktionshinder, ålder eller sjukdom, har handlingsplanen också ett övergripande mål om åtkomst för alla.

Fram till 2005 ska Europeiska unionen sträva efter att uppnå följande mål inom ramen för eEurope 2005:

eEurope 2005 följer samma strategi som eEurope 2002, vilken går ut på att man ska fastställa tydliga mål och göra en benchmarking av de framsteg som gjorts för att uppnå dem. Det gäller också att påskynda antagandet av ny lagstiftning och ändra inriktningen på redan existerande program i enlighet med fastställda prioriteringar.

MODERNA OFFENTLIGA TJÄNSTER PÅ NÄTET

E-förvaltning

När det gäller inrättandet av moderna offentliga tjänster på nätet föreslås följande åtgärder inom eEurope 2005:

E-lärande

I handlingsplanen uppmuntras användningen av elektronik i undervisningen, liksom i initiativet eLearning. Inom ramen för eEurope 2005 föreslås bland annat följande riktade åtgärder:

E-hälsovård

I handlingsplanen betonas att digital teknik blir allt viktigare inom hälsovårdsadministrationen. Den gör det inte bara möjligt att minska förvaltningskostnaderna utan också att erbjuda hälsovårdstjänster på distans samt medicinska informationstjänster och förebyggande tjänster. På det här området planeras följande åtgärder inom ramen för eEurope 2005:

EN DYNAMISK MILJÖ FÖR E-FÖRETAG

E-företag omfattar både e-handel (inköp och försäljning på nätet) och en omstrukturering av företagsverksamheten. De planerade åtgärderna omfattar följande:

EN SÄKER INFORMATIONSINFRASTRUKTUR

Det stegvisa upprättandet av en säker informationsinfrastruktur är ett av de främsta målen med handlingsplanen eEurope 2005. Europeiska unionen har redan tagit ett antal initiativ på detta område: kommissionens förslag från 2001 om nätsäkerhet, kampen mot nätbrottslighet inom ramen för handlingsplanen eEurope 2002, direktivet om dataskydd inom telekommunikationsområdet och verksamheten inom ramprogrammet för forskning. I den nya handlingsplanen planeras följande åtgärder när det gäller säkerhet:

OMFATTANDE TILLGÅNG TILL BREDBAND

Avsikten med handlingsplanen eEurope 2005 är att främja innovation, öka användningen av bredbandskommunikation och uppmuntra investeringar i denna teknik. Handlingsplanen omfattar därför följande åtgärder:

BENCHMARKING

Handlingsplanen omfattar slutligen analys, kartläggning och spridning av goda arbetsmetoder, i synnerhet genom konferenser och stödnät. Inom ramen för det benchmarkingarbete som inleddes genom eEurope 2002 ska man senast i slutet av 2002 ta fram en indikatorförteckning och en ny metod för benchmarkingsystemet i Europeiska unionen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

UTVÄRDERING AV eEUROPE 2005

Meddelande från kommissionen av den 21 augusti 2009 till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Slutlig utvärdering av handlingsplanen eEurope 2005 och det fleråriga programmet (2003-2006) för övervakning av handlingsplanen eEurope 2005, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis) [KOM(2009) 432 slutlig – ej offentliggjort i EUT]

Detta meddelande rapporterar om den slutliga utvärderingen av handlingsplanen eEurope 2005 och Modinisprogrammet.

När det gäller handlingsplanen eEurope 2005, har utvärderarna bedömt att strategin har varit användbar och relevant. Programmet har gjort det möjligt att inrätta och upprätthålla en dialog mellan länder med väldigt olika kulturer och referenser. Brister konstateras i den rådgivande gruppens intressentavdelning, som inte verkar ha fullgjort sin rådgivande roll på ett tillfredsställande sätt.

Modinisprogrammet har även det fått en positiv utvärdering, i den mån att det har medfört ett mervärde till medlemsstaternas verksamhet. Däremot måste man konstatera att det saknas tydlighet avseende relationerna mellan Modinis förvaltningskommitté och den rådgivande eEurope-gruppen.

Dessa brister har dock inte påverkat genomförandet av programmet. De har tagits hänsyn till inom ramen för initiativet i2010 och ett av dess viktigaste finansieringsintrument (stödprogrammet för informations- och kommunikationspolitik).

Kommissionens meddelande av den 18 februari 2004 om översynen efter halva tiden av handlingsplanen eEurope 2005 [KOM (2004) 108 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I rapporten betonas att resultaten av handlingsplanen är uppmuntrande inom ett stort antal områden, särskilt när det gäller höghastighetsanslutning och e-förvaltning. Andelen grundläggande förvaltningar som är fullständigt tillgängliga via Internet har ökat från 17% till 43% mellan oktober 2001 och oktober 2003. Antalet höghastighetsanslutningar i EU har dessutom praktiskt taget fördubblats mellan 2002 och 2003.

I rapporten anges vilka framsteg som gjorts inom sju sektorer och fastställs de områden där ytterligare satsningar krävs:

Rapporten bör ligga till grund för en diskussion med medlemsstaterna och berörda parter för att fastställa vilka anpassningar av eEurope 2005 som behöver göras före sommaren 2004.

Kommissionens meddelande av den 21 november 2002: "eEurope 2005: benchmarkingindikatorer" [KOM(2002) 772 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

I syfte att ge möjlighet att göra sig en bild av hur handlingsplanen fortskrider införs det genom detta meddelande en rad indikatorer som kommissionen föreslagit för jämförande bedömningar av genomförandet av eEurope 2005. Indikatorerna berör följande aspekter: allmänhetens tillgång till Internet, företagens tillgång till informations- och kommunikationsteknik och deras användning av sådan teknik, priset för Internettillgång, online-förvaltning, e-lärande, e-hälsa, e-handel, förberedelser inför e-företagsamhet, Internetanvändarnas erfarenheter och vanor i fråga om nätsäkerhet samt bredbandsteknikens marknadspenetration.

GENOMFÖRANDE

Rådets resolution av den 18 februari 2003 om genomförande av handlingsplanen eEurope 2005 [Europeiska unionens officiella tidning C 48, 28.2.2003].

I denna resolution uppmanar rådet i första hand alla berörda parter, och i synnerhet medlemsstaterna och kommissionen, att göra vad de kan för att uppnå målen för eEurope 2005 före slutet av 2005. I bilagan till resolutionen finns en förteckning över jämförande indikatorer som visar vilka framsteg som gjorts med genomförandet av handlingsplanen.

Senast ändrat den 01.02.2010