Skydd av medborgarnas integritet: Europeiska datatillsynsmannen

Denna EU-lagstiftning syftar till att se till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv med avseende på behandling av personuppgifter (*) av EU:s institutioner och organ, respekteras.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

SAMMANFATTNING

Denna EU-lagstiftning syftar till att se till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv med avseende på behandling av personuppgifter (*) av EU:s institutioner och organ, respekteras.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet med förordningen är att inrätta den europeiska datatillsynsmannen. I förordningen fastställs regler för att säkerställa att personuppgifter som hanteras av EU:s institutioner och organ respekteras, och medborgarnas rättigheter i detta avseende definieras.

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska datatillsynsmannen

Denna förordning innehåller bestämmelser om inrättandet av en europeisk datatillsynsman, den myndighet som ansvarar för att övervaka hur EU:s institutioner och organ tillämpar bestämmelserna om uppgiftsskydd. Medborgarna kan framföra klagomål direkt till Europeiska datatillsynsmannen om de anser att deras dataskyddsrättigheter enligt förordningen inte har respekterats.

Varje EU-institution och organ ska utse minst ett personuppgiftsombud med uppgift att samarbeta med Europeiska datatillsynsmannen och se till att rättigheterna och friheterna inte äventyras vid databehandling.

Personuppgifter och databehandling

Enligt förordningen, och för det ändamål som de samlades in, måste personuppgifter

Senare behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål är tillåten om det finns lämpliga skyddsåtgärder om anonymitet.

Personuppgifter får endast behandlas

Medborgerliga rättigheter

Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv och uppgifter om brott, är i princip förbjuden, utom när det gäller de skäl som uttryckligen tillåts enligt lag.

Medborgarna har enligt förordningen rätt att få tillgång till, rätta, blockera eller radera personuppgifter som innehas av EU:s institutioner och organ.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 februari 2001.

VIKTIGA BEGREPP

(*) Personuppgifter: alla upplysningar som avser en identifierbar person eller är specifika för personens fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

(*) Behandling av personuppgifter: en åtgärd som vidtas beträffande personuppgifter, till exempel insamling, lagring, användning, ändring, överföring, spridning eller borttagning.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska datatillsynsmannen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 45/2001

1.2.2001

-

EGT L 8, 12.1.2001, s. 1-22

Rättelse

-

-

EUT L 164, 26.6.2007, s. 36-36

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/597/EG av den 3 juni 2008 om antagande av genomförandebestämmelser avseende uppgiftsskyddsombudet i enlighet med artikel 24.8 i förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EUT L 193, 22.7.2008, s. 7-11).

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31-50).

Senast ändrat 12.06.2015