eEurope - Ett informationssamhälle för alla

Övergången till en kunskapsbaserad digital ekonomi har stor betydelse för tillväxt, konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen. Den kommer också att göra det möjligt att förbättra medborgarnas livskvalitet och miljön. För att skapa detta "informationssamhälle för alla" inledde kommissionen 1999 initiativet eEurope, ett ambitiöst program för att ge informationstekniken så stor spridning som möjligt.

RÄTTSAKT

Meddelande av den 8 december 1999 om kommissionens initiativ inför Europeiska rådets extramöte i Lissabon den 23 och 24 mars år 2000: eEurope - Ett informationssamhälle för alla [KOM(1999) 687 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiellat tidning].

SAMMANFATTNING

eEurope är ett politiskt initiativ som syftar till att Europeiska unionen ska gynnas till fullo av de förändringar som det nya informationssamhället för med sig.

Följande åtgärder har redan vidtagits på europeisk nivå för att främja informationssamhället: liberalisering av telekommunikationer, upprättande av ett tydligt regelverk för e-handel samt stöd till industrin och för forskning och utveckling. Eftersom tekniken och marknaden förändras så snabbt bör ett politiskt initiativ av typen eEurope tas nu så att vissa frågor kan läggas bortom den nuvarande tidsplanen.

De centrala målen i initiativet är följande:

För att dessa mål ska uppnås föreslår kommissionen att gemensamma och prioriterade åtgärder tas av kommissionen, medlemsländerna, branschen och Europas medborgare.

Att föra Europas ungdom in i den digitala tidsåldern

Datorkunskaper måste ingå i alla unga européers grundkompetens. Internet och multimedia måste införas i skolorna och undervisningen anpassas till den digitala tidsåldern.

Billigare Internet-uppkoppling

Konkurrensen måste öka så att priserna går ner och kunderna får större valfrihet. Trots att marknaden för telekominfrastruktur och telekomtjänster har liberaliserats har de gamla operatörerna fortfarande en dominerande ställning, särskilt när det gäller accessnätet (es de en fr). Dessa hinder (som analyseras i 1999 års översyn av kommunikationsregelverket) måste övervinnas snarast så att konsumenterna får större valfrihet och snabb uppkoppling till konkurrenskraftiga priser.

Att påskynda tillväxten för e-handeln

Tillväxten för den elektroniska handeln i Europa bör ske snabbare, särskilt när det gäller små och medelstora företag. Ett tillförlitligt regelverk för den inre marknaden bör därför upprättas så snabbt som möjligt (i synnerhet direktivet om rättsliga aspekter på elektronisk handel)

Man måste också se till att myndigheterna i Europa underlättar elektroniska förfaranden för offentlig upphandling.

Snabb Internet-uppkoppling för forskare och studenter

Målet på EU-nivå för forskare och studenter är att alla utbildnings- och forskningsinstitutioner ska få Internetuppkoppling.

Detta kommer att leda till effektivare samarbete och interaktiv forskning mellan olika universitet och laboratorier i Europa, vilket skulle förbättra forskning och utbildning.

Smarta kort för säker elektronisk access

Smarta kort ger tillträde till sjukvård, elektroniska betalningssystem, mobilt Internet, kollektivtrafik, betal-TV osv. Det krävs en ny infrastruktur i hela Europa för att korten ska kunna användas överallt. Europeiska myndigheter och leverantörer måste arbeta tillsammans för att formulera gemensamma specifikationer för exempelvis mobilitet, säkerhet, privatliv och användarkontroll.

Riskkapital för små- och medelstora högteknologiska företag

Den europeiska riskkapitalmarknaden är fortfarande underutvecklad vilket får direkta följder för EU:s styrka i den nya ekonomin. Man måste därför skapa villkor så att idéer om kommersiella tillämpningar kan utvecklas och finansieras inom unionen och så att små och medelstora högteknologiska företag får så mycket riskkapital som möjligt.

Elektroniskt deltagande för funktionshindrade

Kommissionen avser också att se till att funktionshindrades behov tillgodoses fullständigt i informationssamhället.

Hälso- och sjukvård på nätet

Användningen av intelligenta nätverk och tekniker för hälsoövervakning och tillgång till information och sjukvård bör leda till att alla medborgare får bättre sjukvård.

Intelligenta transporter

Med digital teknik kan man göra transporter säkrare och höja kvaliteten på kollektivtrafiken.

Myndigheter på nätet

Med hjälp av Internet kan alla medborgare och företag få bättre tillgång till den offentliga förvaltningen, som således bör ge dem enklare tillgång on-line till administrativ information, tjänster och beslutsförfaranden.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 1 juni 2005, "i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning" [KOM(2005) 229 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

i2010 är Europeiska kommissionens nya strategiska ram som innehåller de allmänna politiska riktlinjerna för informationssamhället och medierna.

Kommissionens meddelande av den 28 maj 2002, "eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla - En handlingsplan inför Europeiska rådet i Sevilla" [KOM(2002) 263 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Handlingsplanen eEurope 2005 syftar huvudsakligen till att främja utvecklingen av tjänster, tillämpningar och innehåll och samtidigt påskynda utbyggnaden av säker bredbandsanslutning till Internet.

Kommissionens meddelande av den 13 mars 2001, "eEurope 2002: Påverkan och prioriteringar Meddelande till Europeiska rådets vårmöte i Stockholm, 23-24 mars 2001" [KOM(2001) 140 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Handlingsplanen eEurope 2002 hade som huvudsakligt mål att öka antalet Internetanslutningar i Europa, öppna alla kommunikationsnät för konkurrens och stimulera Internetanvändningen genom att främja utbildning och konsumentskydd.

Senast ändrat den 13.09.2005