Handlingsplanen för riskkapital

Meddelandet syftar till att främja en samordnad insats på EU-nivå för att stimulera riskkapitalmarknadernas tillväxt.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 31 mars 1998 med titeln "Riskkapital: en nyckel till sysselsättning i Europeiska unionen" (FR) [SEK(1998) 552 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I meddelandet betonas att marknaderna för riskkapital, som tillhandahåller aktiefinansiering för små och medelstora företag och tillväxtföretag, har en nyckelroll i start och utveckling av nya företag och därmed för skapandet av arbetstillfällen inom Europeiska unionen.

En jämförelse med USA visar att marknaderna för riskkapital fortfarande är tydligt underutvecklade i EU. Detta gäller inte endast de börsmarknader som specialiserat sig på finansiering av tillväxtföretag, utan även riskkapitalinvesteringar i såväl nystartade och växande företag som högteknologiska företag. Andra slående skillnader är att de amerikanska pensionsfonderna bidrar till att skaffa fram riskkapital och att den geografiska koncentrationen av aktörer som har intresse av företagsutveckling (riskkapitalister, forskare, entreprenörer) skapar dynamik i USA.

De europeiska entreprenörerna har inte tillräcklig tillgång till det kapital som krävs för att starta och utveckla företag. Men investerare i riskkapital saknar även goda placeringsmöjligheter. Denna brist på dynamik har negativa följder för förmågan att utnyttja nyskapande idéer och ta vara på möjligheten till nya arbetstillfällen inom EU.

I meddelandet fastställs sex kategorier av hinder för riskkapitalmarknader i EU:

I meddelandet föreslås en åtgärdsplan för att undanröja dessa hinder och därigenom förbättra villkoren för tillväxt av riskkapital i EU. Vissa av de föreslagna åtgärderna (till exempel reformen av det europeiska patentsystemet) fordrar insatser på EU-nivå, medan andra (som klargörande av skattemiljön för företagen) måste genomföras av medlemsländerna själva.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 4 november 2003 om genomförandet av handlingsplanen för riskkapital [KOM(2003) 654 - ej offentliggjort i EUT].

I detta meddelande granskas framstegen med att genomföra handlingsplanen under 2002, och i vissa avseenden under de tre första kvartalen 2003. Det är den femte och sista rapporten och kommissionen redogör därför för planens hela genomförandeperiod (1998-2003). Man rapporterar att betydande framsteg gjorts: alla politiska målsättningar och en stor del av de tekniska målen har förverkligats.

Visserligen finns eftersläpningen i förhållande till USA kvar, då investeringsnivån där ännu är dubbelt så hög som i Europa. Men eftersläpningen har trots allt minskat med hälften sedan 2000. Även om den europeiska marknaden fortfarande är mycket splittrad till följd av kvarvarande skillnader mellan medlemsländerna, är riskkapitalsektorn numera mycket större, mognare och mer professionell än 1998. Regleringsramen har i hög grad stärkts, men skattefrågorna utgör ännu den svaga punkten. Sektorns strategiska betydelse och de möjligheter som denna finansieringsform erbjuder har i dag fått ett brett erkännande av företagen och de offentliga myndigheterna i EU. Handlingsplanen för riskkapital har spelat en politisk roll när det gäller att stödja de som direkt eller indirekt sysslar med riskkapitalverksamhet. Den har genomsyrat den politik och de program som bedrivs regionalt, nationellt och på EU-nivå.

För att inte tappa fart kommer kommissionen att fortsätta att noggrant bevaka de europeiska riskkapitalmarknaderna. Under 2004 kommer kommissionen att analysera de områden som fortfarande är ineffektiva, i syfte att, om så behövs, lägga fram rekommendationer och förslag med sikte på 2010, det måldatum som ställdes upp på mötet i Lissabon.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 16 oktober 2002 om genomförandet av handlingsplanen för riskkapital [KOM(2002) 563 - ej offentliggjort i EGT].

Detta meddelande är den fjärde årsrapporten om framstegen med att genomföra handlingsplanen från 1998. I rapporten redovisas de framsteg som gjorts under 2001 och i vissa avseenden under första halvåret 2002. Det har vid flera tillfällen slagits fast att slutdatum för handlingsplanens genomförande är utgången av 2003.

I meddelandet betonas att den europeiska riskkapitalbranschen upplever en anpassningsperiod, då vissa områden, till exempel börsernas funktionssätt, reglering och likviditet eller riskkapitalmarknadernas alleuropeiska dimension måste förbättras genom rationaliseringar.

I meddelandet konstateras vidare att moderniseringen av regelverket har varit fortsatt framgångsrik under ekonomiska förhållanden som karaktäriseras av den framgångsrika övergången till euron. Viktiga framsteg har gjorts när det gäller den obligatoriska tillämpningen av de internationella redovisningsstandarderna från 2005 och den framtida lagstiftningen om kompletterande pensionsfonder. Kommissionen framhåller dessutom att strukturfondernas andel i finansieringen av investeringar i riskkapital har ökat avsevärt.

Slutligen framhålls i meddelandet att de kompletterande åtgärder som syftar till att utveckla riskkapitalet i Europa har ändrats i grunden i positiv riktning under de senaste fyra åren. Man menar att arbetet med att förbättra förhållandena för denna typ av investeringar bör få fortsätta på lång sikt, oberoende av alla konjunkturhänsyn, och kommissionen föreslår att man överväger nya åtgärder för att stärka riskkapitalet under de kommande åren.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 oktober 2001 om genomförandet av handlingsplanen för riskkapital [KOM(2001) 605 slutlig - ej offentliggjort i EGT].

I meddelandet analyseras de framsteg som gjorts under åren 2000 och 2001 för att genomföra handlingsplanen för riskkapital. Dessutom innehåller den en halvtidsutvärdering, eftersom genomförandet av handlingsplanen ska vara avslutat senast år 2003.

Även om kommissionen uttrycker sin tillfredsställelse över de uppseendeväckande resultat som riskkapitalmarknaderna i EU har uppnått, och över att alla medlemsländer har fått ta del av tillväxten, påminner kommissionen om att det fortfarande finns betydande skillnader mellan dem och att EU-marknaden fortfarande är fragmenterad. Fallet på aktiemarknaderna, den sjunkande ekonomiska tillväxttakten och händelserna i USA den 11 september 2001 har haft en negativ inverkan på sektorns utveckling i EU. Även om arbetet med att upprätta en rättslig ram för uppbyggnaden av riskkapital har fortskridit återstår en rad hinder, såsom avsaknaden av ett gemensamt Europapatent och skattehinder av diskriminerande natur. Säkert kommer eurons införande att bidra till att undanröja hindren för transaktioner över nationsgränserna. Vidare har utvecklingen och främjandet av entreprenörsandan i EU prioriterats och viktiga åtgärder vidtagits beträffande offentlig finansiering: till exempel har kommissionen klargjort sin syn på statligt stöd.

Sammanfattningsvis krävs det dock, trots de framsteg som gjorts, ytterligare intensivt arbete på flera fronter inom riskkapitalsektorn, om EU ska bli världsledande på området enligt det mål som uppsattes i Lissabon.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 20 oktober 1999 med titeln "Riskkapital: genomförande av åtgärdsplanen - Förslag till ytterligare steg framåt" [KOM(1999) 493 - ej offentliggjort i EGT].

I detta meddelande redogör kommissionen för vad man gjort för att undanröja hinder för riskkapitalinvesteringarnas expansion sedan handlingsplanen antogs i mars 1998. Kommissionen framhåller med kraft att processen måste gå snabbare och att den måste vidareutvecklas. Man föreslår att framstegen utvärderas regelbundet, med hjälp av ett jämförande utvärderingssystem där exempel på goda lösningar kartläggs.

Meddelande från kommissionen av den 11 maj 1999 med titeln "Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan" [KOM(1999) 232 - ej offentliggjort i EGT].

Denna handlingsplan, som lagts fram på begäran av Europeiska rådet, tar sin utgångspunkt i den handlingsram som kommissionen offentliggjorde i oktober 1998 och i överläggningarna inom högnivågruppen för finansiella tjänster. Planen innehåller en rad politiska mål och specifika åtgärder som syftar till att förbättra den inre marknaden för finansiella tjänster under de kommande fem åren. I planen presenterar kommissionen förslag till prioriteringar och ställer upp en tidtabell för lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som ska bidra till att följande tre strategiska mål ska uppnås:

Enligt planen ska rådet och Europaparlamentet före utgången av 1999 anta förslag till direktiv om företag för kollektiva investeringar, distansförsäljning av finansiella tjänster samt elektroniska pengar.

Senast ändrat den 01.08.2006