Flygpassagerares rättigheter inom EU i händelse av nekad ombordstigning, försenad flygning eller inställd flygning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 261/2004 genom vilken gemensamma regler upprättas om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning, liksom vid inställda eller kraftigt försenade flygningar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den syftar till att garantera passagerare en hög skyddsnivå genom fastställande av gemensamma regler för kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

VIKTIGA PUNKTER

Denna förordning ska tillämpas på

under förutsättning att passageraren har en bekräftad platsreservation på den berörda flygningen och, utom i händelse av inställd flygning, har checkat in vid den tidpunkt som angetts skriftligen i förväg eller, om ingen tid har angetts, senast 45 minuter före angiven avgångstid. I förordningen fastställs rättigheter för flygpassagerare i följande fall:

Förordningen tillämpas inte på passagerare som reser

Nekad ombordstigning

När det lufttrafikföretag som utför flygningen har rimlig anledning att anta att ombordstigning vid en flygning måste nekas ska det först och främst göra en förfrågan efter frivilliga som är beredda att avstå från sina platsreservationer i utbyte mot förmåner. Om det inte finns tillräckligt många frivilliga för att återstående passagerare ska kunna komma med på flygningen, får lufttrafikföretaget mot passagerarnas vilja neka dem ombordstigning och bevilja dem ersättning.

Lufttrafikföretaget som utför flygningen ska ge förtur till personer med nedsatt funktionsförmåga och personer som följer med dem.

Vid inställd flygning eller nekad ombordstigning ska de berörda passagerna ha rätt till

Förseningar

Genom förordningen införs ett system med följande tre slag av ersättning:

Som svar på en begäran om ett förhandsavgörande (förenade målen C-402/07 och C-432/07) förtydligade Europeiska unionens domstol att passagerare, om de når sin slutliga bestämmelseort 3 timmar eller mer efter den tidtabellsenliga ankomsttiden, (liksom passagerare vilkas flyg har ställts in) kan begära schablonberäknad kompensation från flygbolaget, såvida förseningen inte beror på extraordinära omständigheter. I enlighet med principen om likabehandling ska passagerare vilkas flygningar är försenade och passagerare vilkas flygningar har ställts in ”i sista ögonblicket” anses befinna sig i jämförbara situationer vad gäller tillämpningen av deras rätt till kompensation, eftersom dessa passagerare drabbas av en liknande olägenhet, det vill säga en tidsspillan.

Inställd flygning

Om en flygning har ställts in ska de berörda passagerarna erbjudas

Kompensation

Kompensation ska utbetalas om passageraren inte har informerats om den inställda flygningen tillräckligt lång tid i förväg. Den behöver dock inte utbetalas om lufttrafikföretaget kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Uppgradering och nedgradering

Om ett lufttrafikföretag placerar passageraren i en lägre klass i förhållande till biljettpriset ska passageraren få ersättning inom 7 dagar enligt följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 17 februari 2005.

BAKGRUND

Mer information finns här:

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 november 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon och Alana Sturgeon mot Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) och Stefan Böck och Cornelia Lepuschitz mot Air France SA (C-432/07). Begäran om förhandsavgörande: Bundesgerichtshof – Tyskland och Handelsgericht Wien – Österrike. Lufttrafik – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artiklarna 2 l och 5–7 – Begreppen ”försening” och ”inställd flygning” – Rätt till kompensation vid försening – Begreppet ”extraordinära omständigheter”. Förenade målen C-402/07 och C-432/07.

Senast ändrat 02.06.2020