Hamninfrastruktur: ökat hamnskydd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2005/65/EG om ökat hamnskydd

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet gäller för människor, infrastruktur och utrustning (inklusive transportmedel) i hamnar och angränsande områden.

Hamnskyddsmyndighet och skyddsplaner

Skyddsnivåer

Hamnskyddschef

EU-länderna måste godkänna en skyddschef för varje hamn.

Om möjligt bör varje hamn ha en egen hamnskyddschef. Vid behov kan dock flera hamnar ha en och samma hamnskyddschef.

Denne fungerar som sambandspunkt för hamnskyddsfrågor och bör ha tillräckliga befogenheter och lokal kunskap för att på ett lämpligt sätt kunna säkerställa och samordna utarbetandet, uppdateringen och uppföljningen av hamnskyddsutredningar och hamnskyddsplaner.

Översyn

EU-länderna ska se till att hamnskyddsutredningarna och hamnskyddsplanerna ses över varje gång förändringar av betydelse för säkerheten sker, och minst vart femte år.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 15 december 2005 och måste bli lag i EU-länderna senast den 15 juni 2007.

BAKGRUND

Efter covid-19-utbrottet och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande meddelande:

Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för skydd av hälsa, hemtransport och researrangemang för sjöfolk, passagerare och andra personer ombord på fartyg

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd (EUT L 310, 25.11.2005, s. 28).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2005/65/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Utvärderingsrapport om genomförandet av direktivet om ökat hamnskydd (KOM(2009) 2 slutlig, 20.1.2009).

Kommissionens förordning (EG) nr 324/2008 av den 9 april 2008 om fastställande av reviderade förfaranden för kommissionens inspektioner på området för sjöfartsskydd (EUT L 98, 10.4.2008, s. 5).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.05.2020