Trafiksäkerhet: körkort

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/126/EG om körkort

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet görs följande:

Ömsesidigt erkännande av körkort

Körkort som utfärdas av EU-länder måste vara ömsesidigt erkända. Följande körkortskategorier finns:

En tabell med motsvarigheter mellan dessa kategorier och de som beskrivs på körkort som utfärdats i EU-länderna före detta direktiv finns i beslut (EU) 2016/1945.

Villkor för utfärdande av körkort

Förarprövare

Ändringar till följd av utbrottet av covid-19-pandemin

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 19 januari 2007 och måste införlivas i lagstiftningen i EU-länderna senast den 19 januari 2011. EU-länder måste tillämpa reglerna i direktivet från och med den 19 januari 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/126/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10).

Kommissionens beslut (EU) 2016/1945 av den 14 oktober 2016 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort (EUT L 302, 9.11.2016, s. 62).

Kommissionens förordning (EU) nr 575/2014 av den 27 maj 2014 om ändring av förordning (EU) nr 383/2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (EUT L 159, 28.5.2014, s. 47).

Kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (EUT L 120, 5.5.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 22.09.2020