Rättigheter för personer med funktionshinder – flygresor

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1107/2006 – rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Undantag och särskilda villkor

Under vissa omständigheter får ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör neka en platsreservation eller ombordstigning för en person med nedsatt rörlighet eller funktionshinder. Det rör sig om följande:

I båda dessa situationer måste den berörda personen omedelbart informeras om skälen. Rimliga ansträngningar måste göras för att föreslå den berörda personen ett godtagbart alternativ. Personer som nekas ombordstigning av dessa skäl har rätt till återbetalning eller ombokning enligt förordning (EG) nr 261/2004.

Assistans på flygplatsen

Personer med nedsatt rörlighet eller funktionshinder har rätt till den assistans som anges i förordningen gratis

Flygplatsernas ledningsenheter kan finansiera dessa tjänster genom att ta ut en särskild avgift av flygplatsanvändarna.

Överträdelser och påföljder

EU och länder som är med i Europeiska frihandelssammanslutningen är skyldiga att föreskriva påföljder för eventuella överträdelser av förordningen, och inrätta oberoende organ som behandlar klagomål.

I förordning (EG) nr 261/2004 fastställs EU-täckande regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning, liksom vid inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Riktlinjer

År 2012 publicerade Europeiska kommissionen riktlinjer för tolkning av förordningen. Dessa behandlade praktiska problem och den osäkerhet som fortfarande råder bland både flygbolag och passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 15 augusti 2006.

VIKTIGA BEGREPP

* Person med funktionshinder eller person med nedsatt rörlighet: en person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller som påverkar rörligheten, vare sig bestående eller tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annat funktionshinder eller ålder, som kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till hans eller hennes särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 1-9)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1107/2006 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1-8)

Senast ändrat 15.02.2016