Mot ett optimalt utnyttjande av den digitala utdelningen

Övergången till digitala sändningar kommer att frigöra en stor del av det radiospektrumet *, den digitala utdelningen. Ett samordnat tillvägagångssätt på gemenskapsnivå när det gäller fördelningen av dessa radiofrekvenser är avgörande för att man ska kunna utnyttja de många ekonomiska och sociala fördelarna med den digitala utdelningen.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén av den 13 november 2007 - Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar [KOM(2007) 700 slutligt - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Övergången från analog till digital television (es de en fr) fram till utgången av 2012 kommer att frigöra spektrum på ett sätt som saknar motstycke, även om vissa medlemsstater planerar denna övergång vid ett senare datum. Den sammanlagda mängden av frekvenser som frigörs kallas "den digitala utdelningen".

Det är viktigt att planera och maximalt utnyttja den ekonomiska och sociala inverkan som den digitala utdelningen kommer att ha. Det totala värdet på elektroniska kommunikationstjänster som behöver utnyttja radiospektrum överstiger 250 miljarder euro per år i Europeiska unionen. Införandet av innovativa tjänster genom utnyttjandet av den digitala utdelningen skulle kunna bidra i ganska stor utsträckning till att uppfylla Lissabonstrategins mål när det gäller ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

Den digitala utdelningen skulle även kunna vara lösningen på en rad problem som Europas medborgare har när det gäller sociala och kulturella behov, genom att bl.a. att effektivt överbrygga den digitala klyftan.

Därför föreslår kommissionen att genomföra en gemensam spektrumplan på EU-nivå för att garantera ett optimalt utnyttjande av den digitala utdelningen.

En fragmenterad digital utdelning

Alla trådlösa tillämpningar, bl.a. trådlös bredbandskommunikation och mobil-tv, för vilka efterfrågan ökar snabbt skulle kunna utnyttja den digitala utdelningen.

De aktuella nationella handlingsprogrammen när det gäller radiospektrum främjar emellertid inte en samordnad tillgång till spektrum mellan medlemsstaterna. Enligt det yttrande (pdf) [EN] som avgetts av gruppen för radiospektrumpolitik (es de en fr), är det många av de användningsområden som är möjliga för den digitala utdelningen som inte kommer att se dagens ljus utan en tillräcklig samordning av tillgången till spektrum.

Den digitala utdelningen är i dagsläget fragmenterat i relativt smala band, spridda över många frekvenser och sammanflätade med digitala sändningskanaler, vilket är följden av de spektrumsplaneringslösningar som antogs vid Internationella teleunionens (ITU) regionala radiokommunikationskonferens. Fram till nedsläckningen av de analoga sändningarna existerar de parallellt med den digitala utdelningen. Det är därför det är nödvändigt att se till att spektrumen enklare ska kunna utnyttjas av samtliga medlemsstater.

Tillräcklig planering av spektrumet

Kommissionen vill stärka gemenskapsdimensionen i spektrumplaneringen för den digitala utdelningen genom att reservera och samordna de gemensamma spektrumen på gemenskapsnivå.

Medlemsstaterna uppmanas att tillsammans verka för att öppna tillgången till den digitala utdelningen enligt enhetliga och mer flexibla villkor i syfte att underlätta införandet av nya tjänster.

Övergången till digitala sändningar är bunden till de nationella särdragen i varje medlemsstat (public service-krav, skillnader i de nationella planernas tidsperspektiv m.m.) Den gemensamma planen för förvaltningen av spektrumet på gemenskapsnivå bör fasas in med en flexibilitet som ger utrymme för dessa nationella särdrag.

Före man väljer vilken typ av bindande gemenskapslagstiftning som är lämpligast för att på ett harmoniserat sätt skapa kluster av frekvensband föreslår kommissionen att förberedande arbeten med avseende på olika ekonomiska, kommersiella och tekniska frågor utförs.

Bakgrund

Förvaltningen av den digitala utdelningen överensstämmer med målen i i2010-initiativet och ingår i den förnyade Lissabonstrategin som betonat informations- och kommunikationsteknikens (IKT) betydelse för tillväxt och sysselsättning.

Centrala begrepp i rättsakten

Senast ändrat den 18.02.2008