Prisvärda teletjänster - användarnas rättigheter

Europeiska unionen vill säkerställa att det finns ett minsta antal elektroniska kommunikationstjänster av god kvalitet som är tillgängliga för alla användare till ett överkomligt pris, och samtidigt minimera snedvridning av marknaden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktivet om samhällsomfattande tjänster)

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen vill säkerställa att det finns ett minsta antal elektroniska kommunikationstjänster av god kvalitet som är tillgängliga för alla användare till ett överkomligt pris, och samtidigt minimera snedvridning av marknaden.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet om samhällsomfattande tjänster säkerställer särskilda regler för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster inom EU. I detta sammanhang fastställs

HUVUDPUNKTER

Skyldigheter för samhällsomfattande tjänster

EU-länderna måste se till att

För att kompensera de nettokostnader som tjänsteleverantörerna åläggs som en följd av kravet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster (som inte alltid är lönsamt), kan EU-länderna införa mekanismer för att kompensera dem.

Användarnas intressen och rättigheter

Konsumenterna måste få information så att de kan förstå de tjänster de tecknar avtal för. I avtalen måste det finnas information om: i) tjänstens minimikvalitetsnormer samt om ersättning och återbetalning om dessa nivåer inte uppnås ii) att abonnenterna har rätt att listas i telefonkataloger iii) vilka kvalificeringskriterier som gäller för olika kampanjerbjudanden.

Direktivet möjliggör också

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från den 24 februari 2002.

BAKGRUND

Direktivet är en del av EU:s telekomreformpaket som innehåller fyra andra direktiv (ramdirektivet, tillträdesdirektivet, auktorisationsdirektivet och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) samt förordningen om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).

För ytterligare information, se Europeiska kommissionens webbplats och webbplatsen Ditt Europa.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/22/EG

24.4.2002

24.7.2003

EGT L 108, 24.4.2002, s. 51-77

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/136/EG

19.12.2009

25.5.2011

EUT L 337, 18.12.2009, s. 11-36

Rättelse till direktiv 2009/136/EG

-

-

EUT L 241, 10.9.2013, s. 9

Senast ändrat 22.09.2015