Sändningsverksamhet för television: direktivet "Television utan gränser"

Direktivet "Television utan gränser" utgör hörnstenen för Europeiska unionens audiovisuella politik. Det grundar sig på två grundläggande principer: fri rörlighet för europeiska tv-program på den inre marknaden och skyldighet för tv-kanalerna att reservera mer än hälften av sin sändningstid för europeiska verk, där så är praktiskt möjligt ("sändningskvoter").

Direktivet "Television utan gränser" syftar även till uppfyllandet av vissa viktiga mål av intresse för allmänheten, t.ex. kulturell mångfald, skydd av minderåriga och rätt till genmäle.

I december 2005 lade kommissionen fram ett förslag till ett reviderat direktiv om "Television utan gränser".

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

DIREKTIV 89/552/EEG "TELEVISION UTAN GRÄNSER"

Direktivet syftar till att säkerställa fri rörlighet för tjänster i form av tv-sändningar på den inre marknaden, samtidigt som vissa viktiga mål som ligger i allmänhetens intresse bibehålls, såsom kulturell mångfald, rätt till genmäle, konsumentskydd och skydd av minderåriga. Dess syfte är också att främja spridningen och produktionen av europeiska tv-program och särskilt att garantera att de utgör en övervägande del av tv-kanalernas programutbud.

Allmän princip

I direktivet fastställs en princip enligt vilken EU:s medlemsländer ska säkerställa fri mottagning och inte får begränsa vidaresändning inom sina territorier av tv-sändningar från andra medlemsländer, utom när en sändning inte uppfyller direktivets bestämmelser om skydd av minderåriga.

Sändnings- och produktionskvoter

För att stimulera produktion och spridning av europeiska tv-program ska medlemsländerna, där så är praktiskt möjligt, säkerställa att programföretagen reserverar en övervägande del av sin sändningstid med undantag av tid för nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam, teletexttjänster och köp-tv för europeiska produktioner (artikel 4).

Programföretagen ska bland annat reservera minst 10 % av sin sändningstid eller 10 % av sin programbudget för europeiska produktioner av producenter som är oberoende av programföretagen (artikel 5).

Kommissionen ska se till att dessa båda bestämmelser följs. Därför ska medlemsländerna vartannat år överlämna en rapport till kommissionen som bland annat innehåller statistik över den uppnådda andelen enligt artiklarna 4 och 5.

Medlemsländerna får på vissa villkor införa ännu striktare bestämmelser när det gäller att uppnå sina språkpolitiska mål.

Tv-reklam och sponsring

Bestämmelserna om reklam gäller följande:

Reklam för tobak och receptbelagda läkemedel är förbjuden.

Sponsring av tv-program är tillåten, förutsatt att vissa regler följs. Den får inte inverka på programföretags redaktionella oberoende. Dessutom får sponsrade sändningar inte uppmuntra till köp av sponsorns produkter eller tjänster. Nyheter och program som tar upp aktuella samhällsfrågor får inte sponsras.

Skydd av minderåriga

Program av pornografisk karaktär eller som är extremt våldsamma är förbjudna. Detta förbud gäller också för alla andra program som kan bedömas skada minderåriga, utom då programmen kan anses säkra genom val av tid för sändningen eller tekniska åtgärder.

Rätt till genmäle

Varje person vars legitima intressen har skadats av felaktiga påståenden i ett tv-program ska ha rätt till genmäle. Denna rättighet kan utövas gentemot alla programföretag inom ett medlemslands jurisdiktion.

1997 ÅRS VERSION AV DIREKTIVET

I juni 1997 antog Europaparlamentet och rådet ett nytt direktiv ("Television utan gränser") för att utöka rättssäkerheten och modernisera de ursprungliga bestämmelserna. Ändringarna gällde främst följande:

PÅGÅENDE ÖVERSYN

Det pågår sedan 2001 en översyn av direktivet (EN). Översynen har skett i olika faser.

Fjärde rapporten om tillämpningen av direktivet "Television utan gränser"

Uppdateringen av reglerna om tjänster för audiovisuellt innehåll inleddes på allvar genom det fjärde meddelandet [KOM(2002) 778 slutlig] om tillämpningen av direktivet "Television utan gränser". I rapporten analyseras de viktigaste förändringar som skett i tillämpningen av direktivet under åren 2001 och 2002. Enligt rapporten har tillämpningen av tv-direktivet i stort sett varit tillfredsställande.

Rapporten åtföljs av ett arbetsprogram med en förteckning över särskilda frågor som fordrar en fördjupad granskning och som under 2003 har varit föremål för ett omfattande samråd med allmänheten i medlemsländerna och i kandidatländerna.

Offentligt samråd 2003

Det offentliga samrådet gällde bland annat följande frågor: främjande av kulturell mångfald och av konkurrenskraften hos den europeiska audiovisuella industrin, bestämmelser om reklam, skydd av underåriga och allmän ordning.

Ett stort antal bidrag har inkommit till kommissionen. De flesta erkänner att direktivet har gett medlemsländerna tillgång till ett flexibelt och ändamålsenligt rättsligt instrument och att det har haft en positiv inverkan på den fria rörligheten för tv-sändningar i EU. Det framgår emellertid också att vissa aspekter kräver en mer ingående granskning, bl.a. skillnader i nationella lagar, ny reklamteknik och skydd av minderåriga i online-miljön.

Meddelande om "Framtiden för europeisk lagstiftning på det audiovisuella området"

I december 2003 offentliggjorde kommissionen slutsatserna från det offentliga samrådet i ett meddelande med titeln " Framtiden för europeisk lagstiftning på det audiovisuella området ".

I meddelandet föreslås att översynen av direktivet sker i två etapper:

Beredningsgrupper och oberoende studier

Beredningsgrupperna sammanträdde 2004 och 2005. De arbetade med följande frågor:

Parallellt med detta genomfördes en rad studier:

Ny gemenskapslagstiftning om audiovisuellt innehåll

I december 2007 presenterade kommissionen en reviderad version av direktivet "Television utan gränser". Det främsta syftet med detta direktiv är att modernisera gällande bestämmelser mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen på det audiovisuella området i Europa.

Genom direktivet vill man också förenkla den nuvarande lagstiftningen, särskilt när det gäller reklam och införa en distinktion mellan "linjära" tjänster (traditionell television, Internet, mobiltelefoni) och "icke-linjära" tjänster (beställtjänster för television och information).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 89/552/EEG

3.10.1991

-

EGT L 298, 17.10.1989

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 97/36/EG [antagande: medbestämmande COD/1995/0074]

30.7.1997

-

EUT L 202, 30.7.1997

Direktiv 2007/65/EG

19.12.2007

19.12.2009

EUT L 332, 18.12.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

RAPPORTER OM TILLÄMPNINGEN AV DIREKTIVET

Europeiska kommissionen lägger vartannat år fram en rapport om tillämpningen av direktivet "Television utan gränser".

Femte rapporten KOM(2002) 49 slutlig - [ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fjärde rapporten KOM(2002) 778 slutlig - [ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Tredje rapporten KOM(2001) 9 slutlig - [ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Andra rapporten KOM(97) 523 slutlig - [ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Första rapporten KOM(95) 86 slutlig - [ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

RAPPORTER OM TILLÄMPNINGEN AV ARTIKLARNA 4 OCH 5 (SÄNDNINGS- OCH PRODUKTIONSKVOTER)

Medlemsstaterna ska vartannat år överlämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktivet. På grundval av dessa nationella rapporter ska kommissionen utarbeta en sammanfattande rapport om i vilken utsträckning medlemsländerna tillämpar bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i direktivet.

Sjunde meddelandet av den 14 augusti 2006 om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 85/552/EEG "Television utan gränser" i sin lydelse enligt direktiv 97/63/EG för åren 2003-2004 [KOM(2004) 459 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Den genomsnittliga sändningstid som var reserverad för europeiska produktioner i de europeiska tv-kanalerna uppgick 2003 till drygt 65 % och 2004 till ungefär 63 %. För första gången har det alltså skett en viss minskning av sändningstiden för europeiska produktioner på gemenskapsnivå.

Resultatet måste emellertid ses mot bakgrund av två viktiga faktorer, nämligen

Kommissionen understryker därför att oavsett en minskande tendens på kort sikt, har sändningstiden för europeiska produktioner i EU stabiliserat sig på en nivå över 60 % av den totala sändningstiden.

När det gäller andelen produktioner av oberoende producenter, kan man totalt sett konstatera en tydlig ökning av sändningstiden i de europeiska kanalerna under referensperioden (omkring 31,5 %). Men om man jämför med tidigare referensperioder, ser man en klar tillbakagång för den här typen av program. Däremot ökar den genomsnittliga sändningstiden för nya europeiska produktioner av oberoende producenter i medlemsstaternas tv-kanaler.

Sjätte meddelandet av den 28 juli 2004 om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 85/552/EEG "Television utan gränser" i sin lydelse enligt direktiv 97/63/EG för perioden 2001-2002 [KOM(2004) 524 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I denna rapport gör kommissionen en mycket positiv sammanfattning av tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktivet. Rapporten visar att sändningstiden för europeiska verk i genomsnitt uppgick till 67 % 2001 och till 66 % 2002, vilket ligger långt ovanför den tröskel på 50 % som krävs i direktivet "Television utan gränser". När det gäller produktion av europeiska verk av oberoende producenter, har den stabiliserat sig till en tredjedel av den totala tillåtna sändningstiden eller totalt till 50 % av alla europeiska verk (oavsett om det gäller oberoende producenter eller inte). Denna proportion är mycket högre än de 10 % som fastställs i direktivet.

Femte meddelandet KOM(2002) 612 slutlig - [ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning] Perioden 1999 och 2000.

Fjärde meddelandet KOM(2000) 442 (01) - [ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]Perioden 1997 och 1998.

Tredje meddelandet KOM(98) 199 slutlig - [ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning] Perioden 1995 och 1996.

Andra meddelandet KOM(96) 302 slutlig - [ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning] Perioden 1993 och 1994.

Meddelande KOM(94) 57 slutlig - [ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning] Perioden 1991och 1992.

See also

Ytterligare information finns på Europeiska kommissionens webbplats för audiovisuell politik och medier (EN).

Senast ändrat den 09.09.2008