Skydd för fartyg och hamnanläggningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Konsekvenser av covid-19-pandemin

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 juli 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Sjöfartsskydd: En kombination av förebyggande åtgärder för att skydda sjöfart samt hamnanläggningar mot avsiktliga olagliga handlingar.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 725/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd (EUT L 310, 25.11.2005, s. 28).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.07.2020