Marknadsmissbruk

Syftet med detta direktiv är att garantera de europeiska finansmarknadernas integritet och öka investerarnas förtroende för dessa marknader. Samtidigt som marknadsmissbruk bekämpas ska rättvisa konkurrensvillkor skapas för medlemsstaternas alla finansiella aktörer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 3 december 2002, om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Direktivets syfte är att förhindra alla typer av marknadsmissbruk för att bevara Europeiska unionens finansmarknaders goda funktionssätt.

Direktivet rör inte transaktioner som gäller:

Förbudsvillkor för marknadsmissbruk

Marknadsmissbruk kan föreligga när investerare utan grund har missgynnats direkt eller indirekt av personer som

Sådant uppträdande kan strida mot den allmänna principen att alla investerare ska behandlas lika i alla avseenden.

Medlemsstaterna förbjuder därför alla individer som innehar uppgifter att:

Dessa förbud gäller inte handel med egna aktier i återköpsprogram, och inte heller stabilisering av finansiella instrument.

Förvaltning av information från emittenter av finansiella instrument

Emittenterna av finansiella instrument ska så snart som möjligt offentliggöra uppgifter om sagda emittenter på sin webbplats. När en emittent meddelar insiderinformation till en tredje part inom ramen för arbetsutövande, ska dessa uppgifter vara offentliga.

Emittenterna ska dessutom upprätta en förteckning över personer som arbetar för dem och som därför har tillgång till insiderinformation.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har möjlighet att utarbeta tekniska utförandestandarder i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsförhållanden av de rättsakter som antas av kommissionen.

Samarbete

Enligt direktivet ska varje medlemsland utnämna en kontroll- och tillsynsmyndighet, och dessa myndigheter ska ha åtminstone vissa gemensamma ansvarsområden. De ska använda inbördes förenliga metoder för att bekämpa marknadsmissbruk och måste kunna förlita sig på varandras hjälp för att beivra brott, särskilt i fråga om transaktioner över gränserna. Det förfarande som används för administrativt samarbete kan bland annat bidra till kampen mot terrorism. De behöriga myndigheterna samarbetar med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Påföljder

Marknadsmissbruk bör bestraffas på liknande sätt i de olika medlemsländerna.

När en behörig myndighet antar en administrativ åtgärd eller sanktion, ska den meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om detta. Om sanktionen rör ett investeringsföretag som är auktoriserat enligt direktivet om finansiella instrument och investeringstjänster, ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lägga till en hänvisning till sanktionen i registret över investeringsföretag.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/6/EG

12.4.2003

12.10.2004

EUT L 96, 12.4.2003

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/26/EG

21.3.2008

-

EUT L 81, 20.3.2008

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2003/6/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/26/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter [Europeiska unionens officiella tidning L 81, 20.3.2008].

Kommissionens direktiv 2004/72/EG av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat, upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation, anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta transaktioner [Europeiska unionens officiella tidning L 162, 30.4.2004].

I detta direktiv anges vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av marknadspraxis i samband med tillämpningen av artikel 6.10 i direktiv 2003/6/EG. För att marknadsintegriteten inte ska skadas krävs att marknadsaktörerna iakttar principerna om skälighet och effektivitet. Deras praxis får inte riskera marknadsintegriteten på andra närliggande marknader i Europeiska unionen.

Kommissionens direktiv 2003/124/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller definition och offentliggörande av insiderinformation och definition av otillbörlig marknadspåverkan [Europeiska unionens officiella tidning L 339 av 24.12.2003]. I detta direktiv fastläggs i detalj vilka kriterier som ska tillämpas för att definiera sådan insiderinformation som kan påverka börskurserna. I direktivet föreskrivs också en rad faktorer att beakta i samband med undersökningar av huruvida ett visst beteende utgör otillbörlig marknadspåverkan. För emittenterna anges i direktivet metoder och tidsfrister för offentliggörandet av insiderinformation och information om i vilka speciella fall emittenterna får skjuta upp detta offentliggörande i syfte att skydda sina legitima intressen.

Kommissionens direktiv 2003/125/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller skyldigheten att presentera investeringsrekommendationer sakligt och att uppge intressekonflikter [Europeiska unionens officiella tidning L 339 av 24.12.2003)].

I detta direktiv läggs normer fast för sakliga investeringsrekommendationer och uppgifter om intressekonflikter. I direktivet görs åtskillnad mellan de personer som ger investeringsrekommendationer (vilka ska följa striktare normer) och personer som lämnar vidare investeringsrekommendationer som har givits av tredje part. I enlighet med artikel 6 i direktivet om marknadsmissbruk tas i detta andra genomförandedirektiv hänsyn till gällande regler, bl.a. den självreglering som journalistkåren är underställd. Detta innebär att den mycket specialiserade underkategori som består av ekonomijournalister som ger eller sprider investeringsrekommendationer ska följa vissa allmänna principer. Det anges dock även skyddsåtgärder och självregleringsmekanismer får användas för att avgöra hur dessa grundprinciper ska tillämpas. Syftet med denna lösning är att slå vakt om pressfriheten samtidigt som investerare och emittenter skyddas mot alla risker för otillbörlig marknadspåverkan från journalisternas sida.

Senast ändrat den 01.04.2011