Tågresenärers rättigheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet med förordningen är att fastställa rättigheter och skyldigheter för tågresenärer för att skydda dem särskilt när resor avbryts och att förbättra effektiviteten och attraktionskraften hos persontrafik på järnväg.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Resenärers rättigheter

Tågresenärer har följande grundläggande rättigheter:

Transportavtal och information

Resenärerna bör ges tydlig och tillgänglig information:

Den information som ges till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet ska vara i ett tillgängligt format.

Förseningar och inställda avgångar

I händelse av en försening på mer än 60 minuter vad gäller ankomsten till den slutliga bestämmelseorten har resenärer rätt till

Om en resenär inte väljer ersättning utan i stället väljer att fortsätta resan kan resenären begära en minimiersättning motsvarande

I händelse av en försening vid ankomst eller avgång på mer än 60 minuter har resenärer rätt till

Personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet

EU:s lagstiftning om tågresenärers rättigheter kommer att säkerställa att personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet har sådana möjligheter att resa med tåg som kan jämföras med andra medborgares. Följaktligen ger förordningen dem följande rättigheter:

Säkerhet, klagomål och tjänsternas kvalitet

EU-ländernas kontroll av efterlevnad

EU-länderna måste utse ett eller flera tillsynsorgan som ska ha ansvaret för att kontrollera att denna förordning efterlevs. Resenärer kan lämna in ett klagomål till vilket som helst av dessa organ om de har intrycket att deras rättigheter inte har respekterats.

EU-länderna måste även införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelser av förordningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 3 december 2009.

BAKGRUND

Mer information hittar du här:

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12.2007, s. 14).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2012/34/EU har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Meddelande från kommissionen – Tolkningsriktlinjer till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 220, 4.7.2015, s. 1).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Tillämpning av förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (COM(2015) 117 final, 11.3.2015).

Senast ändrat 19.03.2020