Veterinärmedicinska läkemedel – god tillverkningssed

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens direktiv 91/412/EEG – god tillverkningssed för veterinärmedicinska läkemedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs principer och riktlinjer för god tillverkningssed för läkemedel för djur.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 23 juli 1991. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 23 juli 1993.

BAKGRUND

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Kommissionens direktiv 91/412/EEG av den 23 juli 1991 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed avseende veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 228, 17.8.1991, s. 70–73)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1–33).

Efterföljande ändringar av förordning (EG) nr 726/2004 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG av den 31 mars 2004 om ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58–84)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1–66). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 19.04.2016